Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Informatyk w Archiwum Państwowym

Opublikowano: 2017-12-11 07:58:01, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

informatyk

do spraw: obsługa informatyczna w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

35-612 Rzeszów

ul. Warneńczyka 57

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu, przy komputerze.

Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku (windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety) - brak barier architektonicznych.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Przygotowywanie baz danych i narzędzi informatycznych

- Wprowadzanie danych do baz

- Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgromadzonych danych

- Nadzór nad stroną internetową oraz BIP Urzędu (aktualizacja i zamieszczanie nowych danych)

- Nadzór nad stanem sprzętu informatycznego Urzędu (sporządzanie wykazów oraz opinii o stanie sprzętu, oprogramowania, istniejących zabezpieczeń, itp.)

- Przygotowywanie planów modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego Urzędu

- Udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie spraw informatycznych

- Analizowanie i usuwanie drobnych usterek sprzętu komputerowego

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- Znajomość języka SQL, umiejętność tworzenia, modyfikowania baz danych oraz umieszczania i pobierania danych z baz

- Znajomość języka HTML i CSS (umiejętność tworzenia i modyfikowania stron internetowych)

- Znajomość biurowego sprzętu komputerowego (jednostki PC, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, itp.)

- Samodzielność i odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej

- Chęć nauki nowych rozwiązań i technologii

- Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań

- Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- Wykształcenie: wyższe informatyka

- doświadczenie zawodowe: 1 rok Praca w charakterze informatyka (tworzenie baz danych, tworzenie i obsługa stron internetowych, wykonywanie kopii bezpieczeństwa)

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo

- W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2017

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Archiwum Państwowe w Rzeszowie

- 35-612 Rzeszów

- ul. Warneńczyka 57

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 4.000 zł

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.bip.ap.gov.pl/plik.php?id=7597

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.

Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 730 – 1530 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR”.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

 

Oświadczenie http://www.bip.ap.gov.pl/plik.php?id=7597

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij