Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Jak będą wyglądać płatności bezpośrednie w 2016 roku

Opublikowano: 2016-03-04 13:23:07, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Od 2015 roku obowiązują nowe zasady przyznawania płatności bezpośrednich.

Fot. Pixabay/CC0Źródło ARiMR
Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym będzie można złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 16 maja 2016.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17maja 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

 

W 2016 roku w ramach systemów wsparcia bezpośredniego rolnik będzie mógł ubiegać się na jednym formularzu wniosku o następujące płatności:

 

 • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie i płatności dodatkowej (redystrybucyjnej), płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do bydła, płatności do krów, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu.

 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW).

 • płatności rolno – środowiskowo - klimatyczne (PROW 2014 - 2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

 • płatności ekologiczne (PROW 2014 - 2020).

 • płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007 - 2013).

 • przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014 - 2020).

 

 

Jednolita płatność obszarowa

Przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, który posiada co najmniej 1 ha gruntów rolnych (kwalifikujących się hektarów), a także rolnikowi, który otrzyma płatność związaną do zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 200 euro.

 

Płatność dla młodych rolników

Jest to dodatkowa płatność dla rolników, którzy po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne lub którzy założyli takie gospodarstwo w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku. Rolnik, Który w roku składania pierwszego wniosku nie ukończył 41 roku życia, otrzyma tę płatność do powierzchni 50 ha gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej.

 

Płatność dodatkowa

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) stanowi płatność o charakterze pomocniczego uzupełnienia poziomu wsparcia finansowego dla określonej grupy rolników aktywnych zawodowo uprawnionych jednocześnie do otrzymania jednolitej płatności obszarowej.

Płatność jest ukierunkowana na grupę gospodarstw średnich, co pozwoli na skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, tym samym szanse na trwały rozwój.

Płatność przysługuje wszystkim rolnikom do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo).

 

Płatność za zazielenienie

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie, jeżeli realizują trzy praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska.

Są to praktyki:

 • Dywersyfikacja upraw.

 • Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C)

 • Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)

 

Praktyki te nie są jednak bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników, ponieważ obowiązek ich stosowania oraz szczegółowy zakres ich realizacji zależy od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

 

Z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy, którzy:

 • prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych, lub

 • włączeni zostali do systemu dla małych gospodarstw, lub

 • prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.

 

System dla małych gospodarstw

Rolnicy. W roku 2016 nie mogą przystąpić do systemu dla małych gospodarstw. Do systemu można było tylko wstąpić w 2015 roku.

 

Rolnicy uznani w roku 2015 za rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw zwolnieni są:

 • z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia bez utraty prawa do uzyskania płatności za zazielenienie,

 • z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności,

 • z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie,

 • z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego, w przypadku, w którym kwota otrzymanej pomocy z funduszy rolniczych Unii nie przekroczy progu 1 250 euro.

 

Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2016 jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w terminie do 30 września 2016 r. lub poprzez wypełnienie Części IV Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.

 

Płatności ONW

Płatność ONW przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który prowadzi działalność rolniczą na co najmniej 1 ha użytków rolnych położonych na obszarach ONW. Maksymalna powierzchnia kwalifikująca się do płatności ONW wynosi 75 ha.

 

Płatność ekologiczna

Płatność ekologiczna przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który prowadzi produkcję metodami ekologicznymi i podejmie dobrowolnie 5 letnie zobowiązanie w zakresie utrzymania lub przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Gospodarstwo rolnika prowadzącego produkcję metodami ekologicznymi podlega corocznej kontroli jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne. Płatności przyznawane są corocznie przez okres 5 letniego zobowiązania w ramach pakietów: uprawy rolnicze, uprawy warzywne, uprawy zielarskie, uprawy sadownicze, uprawy paszowe oraz trwałe użytki zielone.

 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna

Płatność rolno – środowiskowo – klimatyczna przyznawana będzie rolnikowi, który podejmuje dobrowolnie 5 letnie zobowiązanie, Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt. Beneficjent może podjąć zobowiązanie w ramach pakietów: rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód, zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

 

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Działanie to ma na celu zwiększenie powierzchni obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne. Minimalna powierzchnia wynosi 0,10 ha, powierzchnia maksymalna wynosi 20 ha. Wsparcie na zalesianie wypłacane jest jednorazowo w pierwszym roku zalesienia, premia pielęgnacyjna wypłacana jest prze 5 lat, natomiast premia zalesieniowa przez 12 lat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 – 800 38 00 84 oraz w Biurach Powiatowych Agencji.Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij