Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Nowe zasady przyznawania płatności bezpośrednich od 2015 roku

Opublikowano: 2015-03-06 12:37:41, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Od 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie realizacje płatności bezpośrednich na nowych, zreformowanych zasadach.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

W 2015 r. rolnik może ubiegać się o wsparcie bezpośrednie z tytułu:

- jednolitej płatności obszarowej,

- płatności za zazielenienie,

- płatności dla młodych rolników,

- płatności dodatkowej, tzw. redystrybucyjnej, która będzie przysługiwała wszystkim rolnikom do gruntów mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30, 00 ha,

- dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją,

- płatności niezwiązanej do tytoniu,

- ponadto tylko w 2015 r. rolnik może „wstąpić” do systemu dla małych gospodarstw.

 

Zobacz broszury wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dotacje na zazielenienie z PROW 2014-2020
Płatności bezpośrednie w 2015

W Polsce nadal będzie stosowany uproszczony system płatności bezpośrednich, tj. jednolita płatność obszarowa. Płatności będą przyznawane wyłącznie rolnikom, w przypadku których łączna powierzchnia kwalifikująca się do płatności wynosi przynajmniej 1 ha. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają wsparcie powiązane z produkcją do zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich nie będzie mniejsza niż 200 EUR.

 

Nowym rodzajem płatności dotychczas niestosowanym będzie płatność na zazielenienie, czyli płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej zobowiązani będą do stosowania praktyki zazielenienia realizowanej poprzez:

- dywersyfikację upraw, czyli stosowanie różnych upraw na powierzchni gruntów ornych,

- utrzymanie trwałych użytków zielonych,

- utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

 

Kolejną płatnością jest wsparcia dla młodych rolników, których wiek w pierwszym roku składania wniosków nie przekracza 40 lat. Płatność będzie przyznawana na okres maksymalnie 5 lat, do powierzchni nie większej niż 50 ha.

 

Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją ma na celu wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne i które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dotyczy to sektorów: bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich (truskawki i maliny), chmielu (uprawianego w regionie lubelskim, wielkopolskim lub dolnośląskim), roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych.

 

Dotychczasowe zasady przyjmowania wniosków nie ulegną znacznej zmianie. Rolnikom, którzy 2014 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, ARiMR do 15 marca 2015 r., prześle wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym i instrukcją jego wypełnienia, do których dołączone zostaną dodatkowe karty informacyjne zawierające w szczególności: maksymalny kwalifikowalny obszar, elementy proekologiczne zarejestrowane w systemie LPiS, powierzchnię trwałych użytków zielonych, powierzchnię wyznaczonych trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, tereny ONW.

 

Podobnie do lat poprzednich, rolnik ubiegający się o wsparcie będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Biurze Powiatowym ARiMR.

 

Tryb składania wniosku nie ulegnie zmianie, rolnicy nadal będą mogli to zrobić za pośrednictwem poczty, osobiście w biurze powiatowym lub przez Internet.

 

W roku 2015 beneficjenci po raz pierwszy na wspólnym formularzu wniosku o przyznanie płatności mogą się ubiegać o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.

Agencja zachęca wszystkich rolników do składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl.

Aplikacja e-Wniosek umożliwia wypełnienie wniosku, wypełnienie materiału graficznego, dołączenie do wniosku pozostałych wymaganych załączników.

 

Korzyści płynące ze złożenia wniosku za pomocą aplikacji e-Wniosek to m.in. ułatwienia w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności, poprzez wprowadzenie przyjaznego interfejsu użytkownika, poinformowanie rolnika podczas wypełniania wniosku o stwierdzonych brakach we wniosku o przyznanie płatności oraz możliwość bieżącego śledzenia przez rolnika, na jakim etapie rozpatrywania przez ARiMR jest wniosek.

Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie płatności za pomocą aplikacji e-Wniosek jest nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Podstawowe terminy składania wniosków w 2015 r. nie ulegną zmianie, tj. podobnie jak w latach poprzednich rolnik będzie zobowiązany do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja oraz w terminie 25 dni kalendarzowych tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).

 

Wnioski złożone poza wskazanym okresem tj. przed 15 marca lub po 9 czerwca br. nie będą rozpatrywane, tym samym rolnikowi nie zostaną przyznane płatności.

 

Do wniosku dla każdej działki ewidencyjnej zadeklarowanej we wniosku należy dołączyć załączniki graficzne z wrysowanymi działkami rolnymi.

 

Płatności zostaną przyznane jedynie do działek rolnych, które są wyrysowane na materiale graficznym.

W przypadku, gdy rolnik nie otrzymał wraz z wnioskiem spersonalizowanym materiałów graficznych lub deklaruje działkę ewidencyjną po raz pierwszy, zobowiązany jest do pozyskania materiału graficznego w biurze powiatowym ARiMR i dołączenia go do składanego wniosku o przyznanie płatności.

 

Wniosek i załączniki do wniosku uznaje się za złożony, jeżeli jest podpisany przez rolnika, z podaniem imienia i nazwiska.

 

Rolnik jest odpowiedzialny za złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie płatności, w stosownych przypadkach powinien dokonać koniecznych poprawek i zmian. Dlatego też przed złożeniem wniosku powinien obowiązkowo zweryfikować poprawność zawartych w nim danych. Brak zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym może skutkować zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową jej przyznania.

 

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt), można składać do dnia 1 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 9 czerwca 2015 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 czerwca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności (nie jest możliwe zwiększenie powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności). Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie płatności może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek rolnych.

 

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 1 czerwca 2015 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 2 czerwca do dnia 9 czerwca 2015 r. skutkuje zmniejszeniem płatności do powierzchni, której dotyczą składane uzupełnienia. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, w terminie do 9 czerwca 2015 r., oraz na podstawie dołączonych do niego wymaganych załączników. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupełnione po dniu 9 czerwca 2015 r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

 

Zmian jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych rolników do skorzystania z pomocy jaką oferuje Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR i zapraszamy do udziału w szkoleniach. Apelujemy również, aby przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku o przyznanie płatności na rok 2015, dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami. Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dopłaty? Tego także rolnicy dowiedzą się podczas szkoleń, w których uczestniczą też pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego.

Pierwsze spotkania szkoleniowe dla rolników z naszego województwa już się odbyły. Harmonogramy z terminami i miejscem szkoleń dostępne są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR, Podkarpackiej Izbie Rolniczej oraz Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz pracowników oraz numery telefonów w poszczególnych Biurach Powiatowych na terenie województwa podkarpackiego gdzie można będzie uzyskać potrzebne informacje.

 

 

Nazwa BP

Pracownik ARiMR

Nr telefonu

Bieszczadzkie

Dorota Dudzińska

13/ 461 37 43

Brzozowskie

Justyna Ślęczka

13/ 434 41 02

Dębickie

Konrad Jarosiński, Arkadiusz Kmiecik

14/ 676 60 24

Jarosławskie

Monika Niemczycka - Bonowicz

16/ 624 20 45

Jasielskie

Barbara Pilut

13/ 448 42 90

Kolbuszowskie

Ewa Babula

17/ 227 00 31

Krośnieńskie

Robert Gibała

13/ 420 40 94

Leskie

Mieczysław Stach

13/ 469 92 42

Leżajskie

Robert Kochman

17/ 240 67 06

Lubaczowskie

Katarzyna Segiet

16/ 633 02 11

Łańcuckie

Maria Tarała

17/ 224 03 34

Mieleckie

Andrzej Lubczyński

17/ 581 06 14

Niżańskie

Henryk Siek

15/ 841 55 98

Przemyskie

Agnieszka Dmitrzak

16/ 677 00 44

Przeworskie

Sylwia Malinowska

16/ 649 04 69

Ropczycko-Sędziszowskie

Anna Wyżkiewicz

17/ 221 06 30

Rzeszowskie

Zbigniew Micał

17/ 860 22 45

Sanockie

Stanisław Lewicki

13/ 464 29 32

Stalowowolskie

Tomasz Dziuba

15/ 843 28 71

Strzyżowskie

Marta Nowak

17/ 276 05 02

Tarnobrzeskie

Michał Suchecki

15/ 823 47 52Zachęcamy również do szczegółowego zapoznania z projektem zasad przyznawania płatności bezpośrednich na 2015 rok na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl

 

Marek Ordyczyński

Dyrektor POR ARiMR

Tekst sponsorowany

Więcej o: ARiMR, dopłaty

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij