Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Pracownik biurowy w urzędzie

Opublikowano: 2024-04-16 18:33:17, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Ogłoszenie o naborze nr Bi-KS-SOiN.1111.17.2024 z dnia 15.04.2024

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy technik prac biurowych w Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

Wynagrodzenie: 4 483,20 zł brutto + dodatek za wysługę (zgodnie z indywidualnym stażem pracy)

Komenda BiOSG,

 

Czym będziesz się zajmować

1. Znajomość i przestrzeganie przepisów m.in.:

- ustawy o Straży Granicznej wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisów, w tym wytycznych, procedur, zaleceń, regulujących m.in. obszar:

- obiegu i ewidencji dokumentów i korespondencji jawnej;

- organizacji i funkcjonowanie kancelarii jawnej;

- ochrony informacji niejawnych;

- ochrony danych osobowych;

2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, wydawanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie korespondencji i dokumentów zgodnie z obowiązującymi dla kancelarii jawnej przepisami;

3. Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Komendanta Oddziału i jego zastępców w zakresie korespondencji jawnej;

4. Terminowe przedstawianie (przedkładanie) korespondencji i dokumentów adresatom lub osobom do tego uprawnionym;

5. Terminowe przekazywanie zadeklarowanej korespondencji właściwym osobom lub za pośrednictwem osób merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy;

6. Prowadzenie podstawowych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii jawnej;

7. Ochrona dokumentów i materiałów jawnych znajdujących się pomieszczeniach kancelarii jawnej oraz stosowanie obowiązujących środków bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń kancelarii jawnej;

8. Przyjmowanie przesyłek wpływających do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz sprawdzanie czy odbierane przesyłki w szczególności polecone i wartościowe nie są uszkodzone;

9. Otwieranie przesyłek jawnych dla których określony jest termin otwarcia, z wyjątkiem przesyłek: opatrzonych adnotacją „Do rąk własnych” lub korespondencji prywatnej;

10. Staranne i uporządkowane prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i dokumentacji związanej z działalnością kancelarii jawnej;

11. Niezwłoczne powiadamianie adresatów oraz osób wskazanych zgodnie z naniesioną dekretacją o korespondencji opatrzonej adnotacją o pilności dostarczenia;

12. Wydawanie korespondencji oraz dokumentów i materiałów za potwierdzeniem ich odbioru we właściwych urządzeniach ewidencyjnych;

13. Współpraca z Kancelarią Tajną, Archiwum Zakładowym i Pocztą Specjalną oraz kancelariami Placówek BiOSG;

14. Wykonywanie prac technicznych i ewidencyjnych związanych z wytwarzaniem lub kopią dokumentów, na zlecenie przełożonego;

15. Wykonywanie prac technicznych i porządkowych dokumentów w zakresie właściwości kancelarii jawnej oraz dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc”;

16. Prowadzenie ewidencji jawnych informatycznych nośników danych zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej;

17. Zapewnienie zgodnie z właściwością kancelarii jawnej obsługi w zakresie korespondencji cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu;

18. Obsługa i bieżące monitorowanie elektronicznej skrzynki podawczej Komendy BiOSG w ramach elektronicznej platformy administracji publicznej (e-PUAP);

19. Umieszczanie odzwierciedlenia elektronicznego jawnych aktów normatywnych w Zbiorze Aktów Normatywnych BiOSG;

20. Udzielanie merytorycznej pomocy w zakresie właściwości kancelarii jawnej;

21. Rozliczanie ewidencyjne protokołów brakowania;

22. Prowadzenie bieżącej oceny właściwego sposobu wykonania przez wykonawców merytorycznych i technicznych dokumentów składanych w kancelarii jawnej zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz sprawdzanie poprawności oznaczenia dokumentu i zgodności załączników ze stanem faktycznym podczas przyjmowania korespondencji;

23. Wykonywanie innych czynności kancelaryjnych wynikających z zadań funkcjonalnych kancelarii;

24. Obsługa systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją w zakresie właściwości kancelarii jawnej;

25. Przestrzeganie obowiązujących zasad bhp i ppoż.;

26. Przetwarzanie danych osobowych w sposób merytorycznie poprawny, systematyczny i czytelny oraz przetwarzanie ich tylko w miejscach do tego przeznaczonych;

27. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą lub zniszczeniem oraz zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobu zabezpieczenia tych danych;

28. Informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach utraty, zagubienia dokumentów i materiałów lub przesyłki oraz naruszenia przepisów z zakresu ewidencji i ochrony dokumentacji służbowej;

29. Udział w szkoleniach przewidzianych w „Miesięcznym planie doskonalenia lokalnego” w zakresie dotyczącym realizacji zadań służbowych;

30. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z funkcjonowaniem kancelarii jawnej oraz współpracą w Sekcji Ochrony Dokumentacji.

Starszy Technik Prac Biurowych Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji posiada uprawnienia do:

1. Udzielania wskazówek funkcjonariuszom i pracownikom BiOSG w zakresie wytwarzania, ewidencji i obiegu dokumentów jawnych;

2. Zwracania wykonawcom dokumentów w przypadku, gdy nie spełniają one wymogów, określonych przepisami kancelaryjnymi lub nie posiadają kompletnych danych adresowych;

3. Przedkładania wniosków i propozycji dot. realizacji zadań kancelarii jawnej;

4. Potwierdzania zgodności kopii, odpisów, wypisów, wyciągów z oryginałem dokumentu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5. Przetwarzania danych osobowych zgodnie z posiadanym upoważnieniem w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych na zajmowanym stanowisku;

6. Przyjmowania interesantów oraz udzielania informacji w zakresie właściwości kancelarii jawnej;

7. Przetwarzania danych/informacji w dostępnych aplikacjach w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji obowiązków służbowych.

 

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie średnie;

 liczba lat pracy 2;

 pracownikiem urzędu państwowego nie może być osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 znajomość aktów prawnych:

- ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (przepisy ogólne, organizacja SG),

- Decyzja Komendanta Głównego SG w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej,

- Decyzja Komendanta Głównego SG w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej,

 doświadczenie zawodowe – 1 rok w pracy biurowej;

 umiejętność obsługi systemu Windows;

 umiejętność korzystania z oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz narzędzi internetowych (e-mail);

 umiejętność analizy informacji oraz wypełniania dzienników ewidencyjnych;

 umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;

 umiejętność kontaktów interpersonalnych i współpracy w zespole;

Warunki pracy

 Praca w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

 Praca biurowa w siedzibie urzędu,

 Praca związana z obsługą klienta.

Co oferujemy

 Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

 Miejsce parkingowe na terenie urzędu

 Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

 Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

 Nagrody jubileuszowe

 Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 Praca na parterze w budynku wielokondygnacyjnym Komendy BiOSG

 Narzędzia i materiały pracy, w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,

 Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 Możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy/podjazdy,

 Pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 Brak oznaczeń dla osób niewidomych

 Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 CV

 List motywacyjny

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Wzory oświadczeń dostępne są w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej lub BIP Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej:

https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/praca-w-biosg/9660,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKACYWILNE.html 

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NASTANOWISKA-CYWILNE.html 

 

Dokumenty dodatkowe

 Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (doświadczenie zawodowe – 1 rok w pracy biurowej)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru wraz z Klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu – dostępna w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NASTANOWISKA-CYWILNE.html 

Aplikuj do: 25 kwietnia 2024 r.

POPRZEZ:

 złożenie aplikacji w siedzibie BiOSG, w godz. pracy Oddziału (w formie papierowej z dopiskiem: "Starszy technik prac biurowych w Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji" na adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

 za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty stempla pocztowego);

 w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG – 16 673 2875, 16 673 2254

Więcej o pracy na stronie urzędu:

https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/praca-w-biosg

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

Dokumenty należy złożyć do: 25 kwietnia 2024 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu / data wpływu na skrzynkę podawczą urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:

a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);

b) II etap – selekcja właściwa:

 weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,

 rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),

b) inne narzędzia selekcyjne.

Dodatkowe informacje

 Oferty niekompletne, otrzymane lub uzupełniane po terminie ZOSTAJĄ UZNANE JAKO NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH.

 Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 25 kwietnia 2024 r.

 W ofercie podaj nazwę stanowiska, na które aplikujesz, dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

 Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

 Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów wymaganych zaświadczeń (do wglądu).

 Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

 UWAGA! Kompletna aplikacja to taka, która zawiera nazwę stanowiska, na które osoba aplikuje oraz wszystkie

wymagane dokumenty i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem.

 Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

 Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez

Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.

 Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "PRACA w BiOSG" pod adresem:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/23100,GRUPA-STANOWISKPOMOCNICZYCH-ROBOTNICZYCH-I-OBSLUGI.html 

https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/praca-w-biosg/20623,GRUPA-STANOWISK-POMOCNICZYCHROBOTNICZYCH-I-OBSLUGI.html 

 Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / metody/techniki naboru / klauzula informacyjna:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NASTANOWISKA-CYWILNE.html 

https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/praca-w-biosg/9660,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKACYWILNE.html

 Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, które jest również dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej.

 Dane osoby (imię, nazwisko), która w drodze naboru została wyłoniona do zatrudnienia, zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej BiOSG, BIP BiOSG (w przypadku zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie BIP BiOSG) na okres 3 miesięcy;

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 673 2875, 16 673 2254

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Deklaracja dostępności:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKACYWILNE.html 

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl

2) inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, e-mail: woi.biosg@strazgraniczna.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO);

4) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;

6) Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy. Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od roku następnego po zakończeniu bieżącego roku kalendarzowego;

7) z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;

10) ma Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. do usunięcia danych osobowych;

e. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Załączniki

 Wzór oświadczenia

 Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG

 

 

.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij