Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Cudzoziemiec w czasach koronazarazy. Jakie obowiązują regulacje prawne

Opublikowano: 2020-04-09 13:49:05, przez: admin, w kategorii: Prawo

Ostatnimi czasy wszyscy jesteśmy skoncentrowani na próbie zaadaptowania się do zmieniającej się rzeczywistości związanej z rozszerzającą się epidemią. Dotyczy to również ogromnej rzeszy cudzoziemców zamieszkujących w Polsce. Co robić, wygaśnie tytuł uprawniający go do pobytu w Polsce lub podstawa wykonywania przez niego pracy.

Abolicja ma objąć cudzoziemców, którzy przebywają w na terenie Polski nieprzerwanie od 2007 roku, fot. Adam Cyło

Abolicja ma objąć cudzoziemców, którzy przebywają w na terenie Polski nieprzerwanie od 2007 roku, fot. Adam Cyło

 

1. POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

 

Podstawa prawna: Art. 15z i 15zd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

RUCH BEZWIZOWY I POBYT NA WIZIE SCHENGEN

 

W uchwalonych przepisach nie wprowadzono wprost rozwiązań dotyczących pobytów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skończył się okres legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen (tzw. pobyt 90/180). Do osób takich należy zastosować zapisy art. 15z ust. 1 ustawy, zgodnie z którym pobyt takich osób będzie uważać się za legalny, gdy w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, złożą wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Reasumując osoby takie są zobligowane do złożenia wniosku o pobyt czasowy we wskazanym powyżej terminie pod rygorem uznania ich pobytu za nielegalny.

 

POBYT NA WIZIE KRAJOWEJ (TYP D)

 

W przypadku upływu ważności wizy krajowej pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

W takim przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

POBYT NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

 

W przypadku pobytu cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

W przypadku takim nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu 

 

2. PRACA CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

 

Podstawa prawna art. 15zzq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Odnośnie rozstrzygnięć dotyczących możliwości wykonywania przez cudzoziemca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęto jednolite zasady dotyczące zarówno zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową jak również pracy wykonywanej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. W przypadku, gdy ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową jak również oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

 

radca prawny Andrzej Kosior

Autor jest byłym pracownikiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie pełnił funkcję m.in. z-cy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obecnie prowadzi kancelarię radcy prawnego www.kancelariakosior.pl

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij