Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Bezzwrotne dotacje, bon na zasiedlenie, doposażenie miejsca pracy dla niepracujących osób młodych z Podkarpacia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Marszałek wydał pozwolenie zintegrowane dla Kronospanu

Opublikowano: 2018-06-21 01:03:25, przez: admin, w kategorii: Firmy

MIELEC. Urząd Marszałkowski wydał zmienione pozwolenie zintegrowane dla firmy Kronospan. Zakład został zobowiązany do dostosowania się do nowych przepisów europejskich (konkluzji BAT) w związku z czym konieczna była zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego w 2015 roku.

Od lewej: Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz marszałek Władysław Ortyl

Od lewej: Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz marszałek Władysław Ortyl

 

Wydana decyzja jest najbardziej restrykcyjną z dotychczas wydanych dla mieleckiej firmy. Nie zaistniały żadne prawne powody aby w zgodzie z obowiązującym prawem odmówić firmie wydania decyzji. W zmianie pozwolenia zaostrzono szereg warunków dotyczących korzystania ze środowiska jak i technologii, w tym w szczególności nałożono obowiązek :

 

- stałego monitoringu funkcjonowania wszystkich urządzeń służących redukcji emisji zanieczyszczeń.

- prowadzenia ciągłego pomiaru emisji na emitorach: E-5 (suszarnia wiórów) i E101 (suszarnia włókien) w zakresie pył, NOx, SO2, LZO, CO, formaldehyd i HF, HCl (do czasu zainstalowania pomiaru ciągłego tj. do końca bieżącego roku wykonywane będą pomiary okresowe 1x dwa tygodnie). Na emitorze E-5 pomiar pyłu będzie realizowany od listopada br. Do pomiaru ciągłego emisji wybrane zostały największe emitory, które w sumie emitują z zakładu 83 % pyłu, 83 % LZO (lotnych związków organicznych) oraz 58 % formaldehydu.

- prezentacji na tablicy świetlnej wyników monitoringu zarówno emisji jak i stanu urządzeń redukujących emisję.

 

W wyniku działań dostosowawczych do Konkluzji BAT obniżeniu uległy emisje dopuszczalne, prócz tlenków azotu pochodzących z procesu dopalania substancji odorotwórczych

 

Rodzaj substancji zanieczyszczających

Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok]

Pozwolenie
z 2015r.

Nowe pozwolenie

Do

31.10.2019r.

Od

01.11.2019r.

Amoniak

217,0

217,0

217,0

Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2

460,221

661,35

645,714

Dwutlenek siarki

178,098

170,935

167,283

Formaldehyd

79,0

60,247

51,118

Pył ogółem

371,306

113,923

96,139

Pył zawieszony PM10

212,963

93,029

89,969

Pył zawieszony PM2.5

Razem Możemy Więcej

96,875

87,892

85,852

Tlenek węgla

2 092,5

2 062,365

1 958,141

Całkowite LZO

-

1 020,522

790,579

 

Dodatkowo firma została zobowiązana do:

- wykonania w terminie do 30 listopada 2018r. do co najmniej 2 serii pomiarowych co do rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających wchodzących w skład całkowitego LZO (dla emitorów, gdzie zachodzi emisja całkowitego LZO).

- prowadzenia pomiarów okresowych dla substancji, których dotychczas nie mierzono, tj. dioksyn i furanów , metali ciężkich: As, Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Co, Cu, Mn, Ni, Sb, Tl i V.

- wykonania instalacji redukcji tlenków azotu SNCR w terminie 4 miesięcy

- o ile emisja NOx nie zostanie zredukowana o co najmniej 50 % innymi dostępnymi metodami.

- informowania o przewidywanych terminach przeprowadzania pomiarów okresowych.

- prowadzenia kontroli jakości surowców, w tym odpadów przeznaczonych

- do produkcji płyty jak i drewna przeznaczonego do spalenia poprzez zachowywanie próbek zmianowych przez okres 1 roku .

 

Zabroniono firmie wykorzystywania odpadów drewna poużytkowego o kodach 17 02 01, 19 12 07 i 20 01 38 do spalania w instalacji .

 

Ponadto w pozwoleniu ograniczono sposób magazynowania substancji mogących być źródłem emisji powierzchniowej pyłów poprzez:

- obniżenie wysokości składowania do wysokości barier zabezpieczających,

- usunięcie możliwości magazynowania drobnych pyłów luzem na przestrzeni otwartej,

- ustalenie konkretnych brzegowych warunków pogodowych dla zraszania hałd trocin,

- zabudowanie miejsc zsypywania zrębki

- nałożenie obowiązku utrzymania czystości na drogach i placach, w tym zamiatanie mechaniczne raz na zmianę.

 

Zgodnie z art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania pozwolenia może odmówić jego wydania jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj. jeżeli eksploatacja instalacji:

 

- eksploatacja instalacji powodowałaby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia;

- technologia nie spełniałaby wymogów technologicznych dla nowo uruchomionych instalacji;

- nie spełniałaby wymogów BAT;

- powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

- wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z zapisami: programu ochrony środowiska,programu ochrony powietrza lub programy ochrony środowiska przed hałasem, planu gospodarki odpadami;

- instalacja spełnia przesłanki do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania,

- tj. w szczególności stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznym stopniu

- lub stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia lub przepisów prawa lub jest objęta postępowaniem kompensacyjnym;

- eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;

- regionalna lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych

- nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij