Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownicy PKP Cargo są kierowani na nieświadczenie pracy

Opublikowano: 2024-05-28 06:50:48, przez: admin, w kategorii: Firmy

PODKARPACKIE, KRAJ. Firma notuje spadek przychodów i zysków. Na rynku trwa dekoniunktura. Czy dojdzie do rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy?

Fot. PKP Cargo

Fot. PKP Cargo

 

Zarząd PKP Cargo S.A. informuje, iż w ramach realizacji programu naprawczego, którego celem jest odbudowanie wartości i pozycji spółki 27 maja 2024 r. podjął decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30% pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy. Podstawą prawną są zapisy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z 8 września 2000 r. 

Nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów Spółki oraz biur Centrali Spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

Pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do:

- Świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy;

- Wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika,

- Korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS

Powyższa decyzja została poddana przez konsultacjom ze związkami zawodowymi działającymi w firmie.

Bez gwarancji zatrudnienia 

Wcześniej, bo 17 maja 2024 r. zarząd wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych zawarty zaledwie ponad pół roku temu (2 września 2013 r.) pomiędzy spółką a organizacjami związkowymi.

W ramach paktu spółka zobowiązana była do 2023 roku m.in. do zapewnienia trwałości zatrudnienia pracownikom spółki.

- Postanowienia paktu w tym zakresie stały się więc bezprzedmiotowe - czytamz w komunikacie. - Natomiast obecnie obowiązują niektóre postanowienia, np. zobowiązanie do wprowadzania corocznej podwyżki płac uzależnionej od wyniku i sytuacji finansowej spółki.

Wypowiedzenie paktu jest jednym z rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów, w tym pracowniczych i reorganizacji wprowadzanych przez zarząd w ramach poprawy wyników finansowych. Samo wypowiedzenie Pakt nie powoduje powstania po stronie grupy bezpośrednich oszczędności finansowych, ale jest elementem niezbędnym z punktu widzenia przepisów prawa w prowadzonym obecnie procesie optymalizacyjnym. Okres wypowiedzenia paktu wynosi trzy miesiące.

Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych Zarząd podejmuje również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności.

Dodatkowo w dniu 27 maja 2024 r., w ramach kolejnych decyzji mających na celu ograniczenie kosztów i zapewnienia stabilności finansowej spółki, zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu rozwiązanie lub zawieszenie, za porozumieniem stron z partnerami społecznymi, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo Spółka Akcyjna.

Mniej przewozów 

W I kw. 2024 r. branża kolejowego transportu towarowego w Polsce przewiozła 54,2 mln ton masy, tj. o 10,5% mniej rdr, zaś praca przewozowa spadła o 12,6% rdr do poziomu 14,0 mld tkm.

W tym czasie grupa PKP Cargo S.A. przetransportowała 17,9 mln ton towarów, tj. 23,3% spadku rdr. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm (-28,8% rdr). Średnia odległość przewozów wyniosła 256 km, tj. spadek o 20 km rdr. W masie przewozów największe spadki zanotowały segment paliw stałych oraz drewno i płody rolne, odpowiednio -35,1% i -34,0% rdr. Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych spadły o 19,2% rdr. Wzrosty zanotowały segment produktów chemicznych, o 18,3% oraz paliwa płynne o 29,6% rdr. Segment intermodalny wzrósł w omawianym okresie wolumenowo o 28,8% rdr.

Udział PKP Cargo w krajowym rynku przewozów kolejowych w I kw. br. wyniósł 30,0% (-5,9 p.p. rdr) według masy towarowej i 29,6% (-7,8 p.p. rdr) według pracy przewozowej.

Spadek przychodów i zysków w I kw. 2024 r.

Wybierz studia w WSPiA

W I kw. 2024 r. spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku – skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 180,7 mln zł, tj. 24,5% spadku rdr, EBITDA wyniosła 122,4 mln zł, tj. 65,9% mniej rdr. EBIT był negatywny i wyniósł – 96,8 mln zł. Strata netto wyniosła 118,1 mln zł.

W I kw. 2024 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 1 263,0 mln zł, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Największe spadki zanotowano w kosztach zużycia energii i paliwa trakcyjnego, usług transportowych i pozostałych usługach, oraz dostępu do infrastruktury, odpowiednio o 35,7%, 23,9% i 22,9% rdr.

Grupa zanotowała wzrost kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych oraz amortyzacji, tj.  odpowiednio o 6,0% i 14,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Koszty finansowe netto wyniosły 48,0 mln zł, tj. wzrost o 15,7% rdr. W omawianym okresie Grupa PKP CARGO S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 323,5 mln zł, tj. mniej o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Na koniec okresu Grupa miała 176,6 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego w kwocie 220,7 mln zł.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij