Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Praca w Urzędzie Miasta

Opublikowano: 2024-05-21 21:01:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.40.2024

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej

(Referat do spraw Kontroli i Monitoringu)

Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- wymagany profil: prawo, administracja, nauki społeczne, ekonomiczne lub humanistyczne,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni

praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach

samorządowych, o samorządzie powiatowym, o opiece nad dziećmi w wieku do

lat 3, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, prawo przedsiębiorców,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta

Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),

- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,

- umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, swoboda

w wypowiadaniu się, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie kontroli podmiotów organizujących pracę z rodziną, placówek

wsparcia dziennego, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin

zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo –

wychowawczych,

- prowadzenie kontroli w żłobkach, klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów

działających na terenie Miasta w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

- prowadzenie kontroli/wizyt monitoringowych umów związanych z realizacją przez

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu

ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz polityki społecznej,

- prowadzenie kontroli/ wizyt monitoringowych zadań dofinansowanych ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- prowadzenie kontroli/ wizyt monitoringowych programów nadzorowanych

i realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej, w tym programy zdrowotne,

programy profilaktyczne,

- prowadzenie kontroli/wizyt monitoringowych programów dotyczących zajęć

sportowych i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz zajęć z zakresu

profilaktyki uzależnień realizowanych w rzeszowskich szkołach,

- prowadzenie postępowań kontrolnych planowanych, sprawdzających i doraźnych,

- sporządzanie protokołów kontroli, sprawozdań z kontroli oraz projektów wystąpień

pokontrolnych,

- kontrola umów realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie,

- prowadzenie czynności związanych z wydawaniem opinii dotyczących spełniania

wymagań sanitarno – lokalowych w klubach dziecięcych,

- prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

wsparcia dziennego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego

oraz komputerowego i narzędzi informatycznych,

- praca wymaga wyjazdów i wyjść bezpośrednio do podmiotów

kontrolowanych/monitorowanych,

- praca okresowo realizowana bezpośrednio w siedzibie podmiotu

kontrolowanego/monitorowanego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów

o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności

prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym

podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na

adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych

kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Polityki

Społecznej (Referat do spraw Kontroli i Monitoringu) Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do

dnia 27 maja 2024 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1,

35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,

35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub

pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na

podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych

osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta

lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą

przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych

kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury

naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00- 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu

Wybierz studia w WSPiA

pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

DO POBRANIA 

Załączniki modułu:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij