Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2024-05-21 13:55:18, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego specjalisty

w Oddziale współpracy terytorialnej

Departamentu Gospodarki Regionalnej

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, politologia, ekonomia lub europeistyka,

co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w mowie i piśmie (potwierdzona certyfikatem lub w przypadku braku certyfikatu zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

znajomość Programów Współpracy Transgranicznej Interreg,

znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego,

znajomość systemu SL 2014 i CST,

umiejętność tworzenia i redagowania materiałów promocyjnych, kampanii promujących programy i projekty,

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kat. B,

znajomość obsługi komputera- środowiska Windows oraz MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Teams).

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (programy transgraniczne),

realizacja zadań na rzecz programu współpracy transgranicznej Interreg Polska- Słowacja

(w tym m. in. realizacja działań wynikających z planu informacyjno- promocyjnego Programu, przygotowywanie prezentacji związanych z realizacją projektu Pomocy Technicznej, współpraca z instytucjami Programu),

przygotowywanie analiz, sprawozdań i prezentacji nt. wdrażania programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej ww.ewt.podkarpackie.pl,

przygotowywanie umów i uchwał na realizację pilotowanych zadań w zakresie przygotowywanych i realizowanych zadań,

realizacja zadań związanych z promocją programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programy transgraniczne),

przygotowywanie i realizacja projektów w ramach Programu Interreg NextPL-UA,

udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych formach wymiany doświadczeń związanych z programami współpracy transgranicznej,

promocja programu i prezentacja efektów realizowanych projektów na wydarzeniach regionalnych i międzynarodowych,

prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami,

przygotowywanie wniosków o płatność w ramach Programu Interreg PL-SK,

prowadzenie budżetu projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg PL-SK,

udzielanie informacji w zakresie programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w ramach działania Regionalnego Punktu Kontaktowego,

przeprowadzanie konsultacji podczas naborów dla potencjalnych wnioskodawców,

prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,

organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz warsztatów dla potencjalnych beneficjentów programu współpracy transgranicznej Interreg Polska- Słowacja 2021-2027,

przygotowywanie projektów, uchwał, sprawozdań, raportów i materiałów informacyjnych związanych z problematyką współpracy terytorialnej na potrzeby Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

sporządzanie sprawozdań na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg PL-SK.

 

Warunki pracy:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,

pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość Języka angielskiego na poziomie B2 (certyfikat),

oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu kwietniu 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 27 maja 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji

o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów, Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania,

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Do pobrania:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty
w Oddziale współpracy terytorialnej
Departamentu Gospodarki Regionalnej

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, politologia, ekonomia lub europeistyka,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,
 3. znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w mowie i piśmie (potwierdzona certyfikatem lub w przypadku braku certyfikatu zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
 5. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. znajomość Programów Współpracy Transgranicznej Interreg,
 8. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego,
 9. znajomość systemu SL 2014 i CST,
 10. umiejętność tworzenia i redagowania materiałów promocyjnych, kampanii promujących programy i projekty,
 11. obywatelstwo polskie,
 12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 13. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 14. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. prawo jazdy kat. B,
 2. znajomość obsługi komputera- środowiska Windows oraz MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Teams).
 1. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
 1. przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (programy transgraniczne),
 2. realizacja zadań na rzecz programu współpracy transgranicznej Interreg Polska- Słowacja
  (w tym m. in. realizacja działań wynikających z planu informacyjno- promocyjnego Programu, przygotowywanie prezentacji związanych z realizacją projektu Pomocy Technicznej, współpraca z instytucjami Programu),
 3. przygotowywanie analiz, sprawozdań i prezentacji nt. wdrażania programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 4. przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej ww.ewt.podkarpackie.pl,
 5. przygotowywanie umów i uchwał na realizację pilotowanych zadań w zakresie przygotowywanych i realizowanych zadań,
 6. realizacja zadań związanych z promocją programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programy transgraniczne),
 7. przygotowywanie i realizacja projektów w ramach Programu Interreg NextPL-UA,
 8. udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych formach wymiany doświadczeń związanych z programami współpracy transgranicznej,
 9. promocja programu i prezentacja efektów realizowanych projektów na wydarzeniach regionalnych i międzynarodowych,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami,
 11. przygotowywanie wniosków o płatność w ramach Programu Interreg PL-SK,
 12. prowadzenie budżetu projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg PL-SK,
 13. udzielanie informacji w zakresie programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w ramach działania Regionalnego Punktu Kontaktowego,
 14. przeprowadzanie konsultacji podczas naborów dla potencjalnych wnioskodawców,
 15. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,
 16. organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz warsztatów dla potencjalnych beneficjentów programu współpracy transgranicznej Interreg Polska- Słowacja 2021-2027,
 17. przygotowywanie projektów, uchwał, sprawozdań, raportów i materiałów informacyjnych związanych z problematyką współpracy terytorialnej na potrzeby Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 18. sporządzanie sprawozdań na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg PL-SK.
 1. Warunki pracy:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
 4. pakiet socjalny.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość Języka angielskiego na poziomie B2 (certyfikat),
 5.  oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 9. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 10. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu kwietniu 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 27 maja 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

Wybierz studia w WSPiA

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji
  o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów, Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze.
  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij