Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2024-04-22 20:55:37, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Koronawirus: w Urzędzie Marszałkowskim. Członek zarządu z zakażona

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

głównych specjalistów
w Oddziale projektów strategicznych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

 1.   Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne II-go stopnia w zakresie telekomunikacji, elektrotechniki lub elektroniki,

 2. co najmniej czteroletni staż pracy,

 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

 4. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

 5. znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 6. znajomość architektury i budowy sieci szerokopasmowych w tym warstwy pasywnej (technika światłowodowa) i warstwy aktywnej (teletransmisja),

 7. znajomość obsługi przyrządów pomiarowych z zakresu techniki światłowodowej,

 8. obywatelstwo polskie,

 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku asystenta projektanta w projektach telekomunikacyjnych lub inżyniera budowy robót telekomunikacyjnych,

 2. prawo jazdy kat. B

 1. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 1. wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem infrastruktury szerokopasmowej,

 2. wydawanie warunków technicznych,

 3. opiniowanie dokumentacji projektowej,

 4. wykonywanie okresowych przeglądów i pomiarów sieci,

 5. udział w przeglądach gwarancyjnych,

 6. nadzór eksploatacyjny nad robotami planowymi oraz związanym z usuwaniem awarii,

 7. udział w wizjach lokalnych.

 1. Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie,

 4. pakiet socjalny.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

 4. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 7. oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 8. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

 9. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

 

W miesiącu marcu 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów w Oddziale projektów strategicznych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 6 maja 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,

 4. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związkuz wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,

 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów, Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania,

 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,

 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Do pobrania: 

załącznik_nr_1__kwestionariusz.docx 14.32 KB

załącznik_nr_2_oswiadczenia_2018.docx 15.28 KB

załacznik_nr_3_oswiadczenie_2018.docx 13.13 KB

załącznik_nr_4_oswiadczenieRODO.docx 14.92 KB

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij