Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2024-04-19 20:52:44, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

ORA-K.2110.36.2024

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referenta w Wydziale Klimatu i Środowiska

Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie i co najmniej roczny staż pracy lub wykształcenie wyższe,

- wymagany profil: prawo lub ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekologia i pokrewne,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o odpadach, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta

Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera, w tym Microsoft Office (Word, Excel, Lex),

- odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dokładność, sumienność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw i przygotowanie projektów decyzji związanych z rozstrzyganiem

sporów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,

- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy Prawo ochrony

środowiska i Ustawy Prawo wodne,

- prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze

niepieniężnych nałożonych decyzją administracyjną wydawana na podstawie Prawo

wodne,

- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie

wykorzystywanych do kąpieli,

- prowadzenie spraw i przygotowanie projektów decyzji stwierdzających przyjście do

zasobu gruntów pokrytych śródlądowych wodami płynącymi oraz ich wykreślenie

z zasobu gruntów pokrytych śródlądowych wodami płynącymi,

- prowadzenie spraw i przygotowanie projektów decyzji potwierdzających wygaśnięcia

trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem części nieruchomości

umożliwiających dostęp do wód,

- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za usługi wodne,

- prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przydomowych oczyszczalni

ścieków,

- prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem i wykreślaniem z rejestru,

zmienianiem danych w rejestrze i wydawaniem dokumentu rejestracyjnego,

wydawaniem wtórnika dokumentu rejestracyjnego, wydawaniem odpisu lub wyciągu

z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

- przeprowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i odpadach

w zakresie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04,

17 05 06, 17 05 08, 20 02 02,

- przygotowanie projektów decyzji nakazujących usunięcia odpadów z miejsc nie

przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania w zakresie odpadów

o kodach 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08,

20 02 02,

- współpraca z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy w zakresie pozyskiwania środków

zewnętrznych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz

przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu

biurowego oraz komputerowego oraz przeprowadzania w terenie rozpraw

administracyjnych, oględzin i kontroli.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz innych

dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej

(świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności

prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym

podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na

adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych

kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Klimatu

i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1,

35 - 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,

35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub

pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na

podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych

osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta

lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą

przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych

kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury

naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu

pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Do pobrania

Załączniki modułu:

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij