Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik w Urzędzie Górniczym

Opublikowano: 2024-02-04 18:29:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wyższy Urząd Górniczy

Miejsce pracy

OUG w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, 38-402 Krosno

Ogłoszenie nr 132639 / 26.01.2024

 

Starszy Inspektor Zakładów Górniczych

Do spraw: geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganymi dokumentami i przepisami.

Rozpatruje wnioski dotyczące: zaopiniowania koncesji wydawanych przez starostę w zakresie prowadzenia ruchu zakładu górniczego, projektów zagospodarowania złóż i dodatków do tych projektów, jak również wnioski dotyczące uzgadniania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji wydawanych przez starostę w aspekcie zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego, celem przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu.

Opracowuje projekty opinii dotyczących potencjalnego przewidywanego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na położone w granicach terenu górniczego nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, celem przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.

Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, z uwzględnieniem tytułu prawnego do nieruchomości na których realizowana jest działalność górnicza, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu.

Przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.

Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.

Opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowym, projekty planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym lub geofizycznym

Staż pracy co najmniej 3 lata (powyżej 3 lat) w specjalności geologicznej: w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego lub w urzędach organów administracji geologicznej lub w podmiocie wykonującym obsługę geologiczną

Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów

Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych

Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu Word i arkusza kalkulacyjnego Excel

Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geologicznym lub geofizycznym

Staż pracy co najmniej 1 rok (powyżej 1 roku pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności geologicznej

Stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalin

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej

Specjalne wynagrodzenie miesięczne za wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych wyłącznie na powierzchni na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w związku z realizacją obowiązku pracodawcy zawartego w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Stabilna i ciekawa praca w sektorze o wieloletnich tradycjach i znaczeniu krajowym

Możliwość przystąpienia pracownika do grupowego ubezpieczenia na życie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Praca w terenie.

Nietypowe godziny pracy.

Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność).

Narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą.

Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych.

Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

Pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach.

Przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach.

Częste podróże do miejsc, które są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych (wykonujących roboty geologiczne) i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Praca na tym stanowisku pracy wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni.

Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie znajduje się w budynku Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie - Oddział w Krośnie. Pomieszczenia urzędu mieszczą się na II-gim piętrze. Budynek nie posiada windy, pochylni, ani platform przyschodowych ułatwiających poruszanie sie osobom na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu głównym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Sprawdzenie wiedzy - test wiedzy

Sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze

Sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany

Sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa

Pracę możesz rozpocząć od: 2024-04-15

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalin

Kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych

 

Aplikuj do 29 lutego 2024

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 132639"

na adres:

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie

ul. Armii Krajowej 3,

38 - 402 Krosno

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

13 436 75 46, 13 425 00 33

lub mailowego na adres: ougkrosno@wug.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 29.02.2024

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie ougkrosno@wug.gov.pl, tel.: (13) 43-675-46, (13) 42-500-33

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wug.gov.pl tel.: 032 736 18 57

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Do pobrania

Wzory oświadczeń
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij