Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik biurowy w sądzie

Opublikowano: 2024-01-14 21:44:57, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie

KD.110.2.2024

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Oddziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

I. Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3.

II. Oznaczenie konkursu: Konkurs na staż urzędniczy w Oddziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie – nr KD.110.2.2024

III. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 stanowisko – ½ etatu

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. bieżąca obsługa Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Oddział Gospodarczy,

2. bieżąca obsługa Centralnego Systemu Zakupów (CSZ) w części odnoszącej się do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych - Sądów Funkcjonalnych,

3. przygotowywanie, prowadzenie i realizacja zamówień w zakresie dostaw i usług - na rzecz Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych - Sądów Funkcjonalnych - w których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. sporządzanie projektów pism, wniosków, odpowiedzi, zarządzeń i analiz oraz zbieranie danych, wyszukiwanie informacji zgodnie z wytycznymi przełożonego,

5. wykonywanie zleconych prac administracyjno-biurowych,

6. obsługa korespondencji drogą tradycyjną i elektroniczną – w tym w programie EZD.

7. rejestracja pism oraz prace związane z korespondencją zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

8. bieżąca współpraca w zakresie załatwianych spraw z innymi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy.

V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1. pełna zdolność do czynności prawnych,

2. nieposzlakowana opinia,

3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4. brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

5. wykształcenie wyższe, minimum I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7. bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres,

2. umiejętność bezwzrokowego pisania,

3. doświadczenie w pracy biurowej,

4. znajomość obsługi urządzeń biurowych.

VI. Wykaz dokumentów:

1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z zaznaczeniem numeru konkursu wraz z danymi kontaktowymi (np. adres e-mail, numer telefonu),

2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,

3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie RODO,

8. oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Wszystkie składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe (zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach, certyfikaty, itp.).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2024 r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na konkurs organizowany na podstawie ogłoszenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie nr KD.110.2.2024” - drogą pocztową - koperty adresowane do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie (decyduje data stempla pocztowego) bądź osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie na Biurze Podawczym.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400).

Kandydaci będą poddani trzyetapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnie z w/w rozporządzeniem.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 23.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3,

35-959 Rzeszów, e-mail dyrektor@rzeszow.so.gov.pl. tel. 17 875 62 86.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Pl. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów; adres e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl, tel. 17 875 62 24

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO,

 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U.2018.577),

 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2023.1465),

 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400).

Podanie danych w zakresie określonym w w/w aktach prawnych jest obowiązkowe – niepodanie danych skutkuje niedopuszczeniem do konkursu.

Podanie dodatkowych danych osobowych, tj. wykraczających poza zakres danych osobowych wymienionych w w/w aktach prawnych, jest w pełni dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które na podstawie zawartych umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Lista kandydatów (obejmująca imię i nazwisko) dopuszczonych do drugiego etapu dostępna będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu (Biuletyn Informacji Publicznej), podobnie wynik konkursu, ze wskazaniem w szczególności imienia i nazwiska kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia. Analogiczne dane zawiera rezerwowa lista kandydatów, jeśli zostanie sporządzona. W związku z obowiązkiem opublikowania przez Sąd list kandydatów w sposób opisany powyżej, krąg odbiorców danych będzie nieograniczony.

Kandydat ma prawo do:

 dostępu do treści swoich danych osobowych,

 sprostowania swoich danych osobowych,

 usunięcia swoich danych osobowych,

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 przenoszenia danych,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe kandydatów, zgromadzone celem udokumentowania przebiegu rekrutacji, będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie

z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt na zasadach określonych

w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach (t.j. Dz.U.2020.164 ze zm.), przez okres 5 lat.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, dane osobowe zawarte w dokumentacji

przedstawionej przez kandydatów, którzy nie zostali zrekrutowani, będą

przechowywane przez okres 14 dni, zaś w przypadku osób, które wyrażają zgodę

na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnych przyszłych rekrutacji –

wynikających z umieszczenia kandydata na liście rezerwowej – okres przetwarzania

danych osobowych będzie wydłużony do 1 roku, po czym dane zostaną trwale usunięte.

W przypadku, gdy kandydat zostanie zatrudniony, dane osobowe będą przetwarzane

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane nie dłużej niż to jest

konieczne, tj. zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020.164 ze zm.).

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.

X. Informacje inne

Informacje dot. zakwalifikowania kandydata do poszczególnych etapów konkursu

oraz termin i miejsce ich przeprowadzania zamieszczane będą na elektronicznej tablicy

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

www.rzeszow.so.gov.pl, w zakładce oferty pracy.

Na w/w stronie zamieszczone są również wzory dokumentów, o których mowa

w pkt VI 4-8.

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko i nie

wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia na liście

rezerwowej - mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od dnia

zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3, II piętro, pok. 244-245.

Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie zakreślonego

terminu.

 

Do pobrania załącznik 

Oświadczenie - pkt 4

Oświadczenie - pkt 5

Oświadczenie - pkt 6

Oświadczenie - pkt 7

Oświadczenie - pkt 8

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij