Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik w ośrodku pomocy

Opublikowano: 2024-01-11 19:18:16, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

SP.1102.3.31.2023

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy

pracownik socjalny w sekcji do spraw domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

- umowa o pracę na zastępstwo

 

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023 poz. 901 t.j. ze zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007 poz. 48.320),

b) obywatelstwo polskie,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość oraz umiejętność stosowania aktów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

b) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) komunikatywność, dokładność, terminowość, odpowiedzialność,

d) umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

e) umiejętność pracy pod presją czasu,

f) umiejętność planowania pracy i organizacji pracy,

g) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem.

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej w tym:

- analiza dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o skierowaniu, odpłatności i umieszczeniu w domu pomocy społecznej, a także opracowanie projektów decyzji o skierowaniu, odpłatności i umieszczeniu w domu pomocy społecznej,

- analiza dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zmieniających, uchylających, wygaszających, umarzających postępowanie dotyczących domów pomocy społecznej oraz opracowanie projektów decyzji zmieniających, uchylających, wygaszających, umarzających postępowanie dotyczących domów pomocy społecznej,

- analiza dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów umów i decyzji dla osób obowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

- prowadzenie teczek osobowych mieszkańców domów pomocy społecznej,

- współpraca z domami pomocy społecznej w celu pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

b) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych dotyczących ściągania należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy, w tym: analiza dokumentacji i przygotowanie projektów decyzji zwrotowych, w sprawach ulg w spłacie zaległych opłat (rozłożenie na raty, odstąpienie od żądania zwrotu, odroczenie terminu płatności),

c) przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej; w tym m.in. poleceń przelewów, zestawień okresowych, zapotrzebowań na środki finansowe na potrzeby Sekcji,

d) przygotowywanie materiałów, sprawozdań, analiz i zapotrzebowań z zakresu spraw objętych działaniem Sekcji.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) umowa o pracę na zastępstwo planowana od miesiąca stycznia 2024 r.,

b) pełny wymiar czasu pracy,

c) miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4,

d) budynek piętrowy, brak windy, na wyposażeniu Ośrodka schodołaz,

e) praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

f) obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych.

5. Oferujemy:

a) stabilne zatrudnienie,

b) możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

c) ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

d) terminowo wypłacane wynagrodzenie,

e) możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,

f) dofinansowanie do zakupu okularów, soczewek lub szkieł kontaktowych,

g) możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

h) dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

i) dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

j) dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony bieżącą datą i własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie określone w pkt. 1a niniejszego ogłoszenia (świadectwa, dyplomy, suplementy),

d) kserokopie dokumentów poświadczających: doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

e) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.

 

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownik socjalny w Sekcji do Spraw Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – umowa o pracę na zastępstwo” (decyduje data wpływu do MOPS).

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane jako niezbędne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z kandydatem. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

9. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-863-53-89, wewn. 33, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

11. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

- telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
(art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane
do kontaktu czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d) Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

- podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

e) Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia procesu
rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zniszczeniu.

 

f) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

g) Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO

h) Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),

- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

i) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij