Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Urzędnik w szkole – oferta pracy

Opublikowano: 2023-12-01 20:36:40, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF

w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. KADR.

1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia l, 35-209 Rzeszów

2. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista ds. kadr

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat — 40 godzin tygodniowo

4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

5. Wynagrodzenie: zgodnie z regulaminem wynagradzania

6. Planowane zatrudnienie: od 1 marca 2024 r.

7. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie umożliwiającym vwkonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska i 2—1etni staż pracy na podobnym stanowisku bądź wykształcenie średnie i co najmniej 3 —letni staż pracy na podobnym stanowisku, dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, przepisów oświatowych i samorządowych oraz innych aktów prawnych w sprawie dokumentacji pracowniczej, kandydat powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

8. Wymagania dodatkowe:

znajomość obsługi komputera i programów: Kadry Vulcan, Płatnik, System Informacji Oświatowej - SIO; umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych do GUS; umiejętność obsługi urządzeń biurowych; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; umiejętność pracy w zespole; komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

9. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF, a w szczególności: a) akt osobowych,

b) kart ewidencji czasu pracy,

c) rejestru zatrudnionych pracowników,

d) rejestru ustalonych wynagrodzeń pracowników,

e) ewidencji czasowej niezdolności do pracy,

f) planu urlopów;

2) załatwianie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF, a w szczególności:

a) zatrudnianiem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy,

b) obsługą pracowników w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych;

3) prowadzenie ewidencji przyznanych nagród, odznaczeń państwowych i resortowych;

4) wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o pracy w oparciu o dokumenty archiwalne;

5) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej w zakresie zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin w programie Płatnik;

6) wydawanie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania pracowników oraz kontrola i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

7) opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej stanu i struktury zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;

8) uzupełnianie danych w Systemie Informacji Oświatowej dotyczących zatrudnienia nauczycieli, nieobecności, danych zbiorczych dotyczących zatrudnienia;

9) współpraca przy opracowywaniu Arkusza Organizacji Szkoły w zakresie zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

10) przygotowywanie zaświadczeń do postępowań awansowych nauczycieli;

11) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną; innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z zadaniami działu kadr.

10. Warunki pracy na stanowisku:

praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, praca w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, praca w godzinach 730 — 1530 praca w zespole, codzienny kontakt telefoniczny.

11. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

12. Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załqcznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej , kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz kopie innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzających uprawnienia do zatrudnienia w charakterze pracownika ds. kadr,

oświadczenie kandydata (o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych) opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą, stanowiący załącznik nr 2, klauzula informacyjna opatrzona podpisem stanowiąca załącznik nr 3.

13. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w jeden z poniżej określonych sposobów:

a) drogą listową na adres:

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1,

35-209 Rzeszów;

b) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. kadr w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie” w sekretariacie Szkoły przy ul. Ofiar Katynia 1, w godzinach od 7.30 do 15.00. Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 grudnia 2023 r.

14. Zasady rekrutacji:

I) Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

2) Nabór na stanowisko będzie prowadzony w dwóch etapach:

a) Etap I: przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów;

b) Etap II: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi vwmogi formalne.

3) Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane indywidualnie drogą telefoniczną lub elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

4) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

5) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

15. Postanowienia końcowe:

1) Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzonego konkursu naboru muszą być podpisane własnoręcznie.

2) Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru (rekrutacji) zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3) Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Do pobrania

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij