Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Praca w sekretariacie

Opublikowano: 2023-11-21 21:51:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

SP.1102.1.14.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent W Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: co najmniej średnie,

b) doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą sekretariatu/kancelarii,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

b) biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w szczególności MC Word i MC Excel,

c) znajomość obsługi sprzętu biurowego,

d) znajomość programu pocztowego Elektroniczny Nadawca,

e) samodzielność i inicjatywa w działaniu, kreatywność,

f) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,

g) odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, skrupulatność, systematyczność, terminowość,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) komunikatywność,

j) umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

k) wysoka kultura osobista.

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:

a) obsługa sekretariatu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie:

- obsługa połączeń telefonicznych,

- obsługa poczty mailowej - elektronicznej,

- udzielanie właściwych informacji interesantom o komórkach organizacyjnych funkcjonujących w Ośrodku i ich lokalizacji,

- obsługa gości i petentów,

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

- prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

b) drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,

c) rozliczanie przesyłek pocztowych i sporządzanie niezbędnych zestawień i analiz na potrzeby Ośrodka,

d) prowadzenie księgi skarg i wniosków,

e) prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,

f) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Dyrektora i Prezydenta Miasta Rzeszowa,

g) prowadzenie rejestru Zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa i Uchwał Rady Miasta dotyczących Ośrodka,

h) prowadzenie ewidencji kontroli i protokołów pokontrolnych kontroli zewnętrznych,

i) rozdzielanie poczty zgodnie z dekretacją,

j) rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji na podstawie stanowiska pracy,

k) obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych,

l) utrzymywanie w należytym stanie dokumentów i akt służbowych,

m) dokonywanie rocznego przeglądu dokumentów przechowywanych w katalogach bieżących
oraz ich archiwizowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego,

n) prowadzenie rejestru spotkań Dyrektora.

1.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) umowa o pracę na czas określony planowana od miesiąca grudnia 2023 r.,

b) pełny wymiar czasu pracy,

c) miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26,

d) budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na pierwszym piętrze ( brak windy, sanitariat niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ),

e) praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

f) obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

5. Oferujemy:

a) stabilne zatrudnienie,

b) możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

c) ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

d) terminowo wypłacane wynagrodzenie,

e) możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,

f) dofinansowanie do zakupu okularów, soczewek lub szkieł kontaktowych,

g) możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

h) dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

i) dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

j) dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem
przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

c) kserokopie dokumentów poświadczających co najmniej średnie wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą sekretariatu/kancelarii, np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

f) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

g) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 5 grudnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent w Dziale Organizacyjno- Administracyjnym” (decyduje data wpływu do MOPS).

9. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych, w tym w zakresie, o którym mowa w pkt 7, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o czym zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

11. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

13. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mopsrzeszow.pl, lub listownie na podany wyżej adres.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d) Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

e) Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby, następnie po upływie tego terminu podlegają usunięciu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS w Rzeszowie - Dział Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3. Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

f) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

g) Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

h) Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

i) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Do pobrania

 Kwestionariusz (181,83 kB)

Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij