Powiat Rzeszowski

Pracownik cywilny w policji

Opublikowano: 2023-11-20 12:55:21, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

STALOWA WOLA.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24

Ogłoszenie nr 130173 / 16.11.2023

 

Inspektor

Do spraw: rejestracji wykroczeń w Referacie Wspomagającym

 

Wynagrodzenie zasadnicze 3600,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

Dokonuje rejestracji, modyfikacji i aktualizacji danych z zakresu wykroczeń w elektronicznym rejestrze czynności wyjaśniających prowadzonych przez KPP w Stalowej Woli i jednostki podległe,

Przygotowuje i przekazuje do dalszego obiegu wnioski o ukaranie oraz korespondencję dla pokrzywdzonych,

Weryfikuje dane wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Spraw o Wykroczenia pod kątem poprawności i terminowości rejestracji,

Prowadzi rejestr wokand oraz kompletuje dokumentację dla oskarżycieli publicznych,

Dokonuje ustaleń dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Stalowej Woli oraz towarzystw ubezpieczeniowych dotyczących dokumentacji z zakresu szkód komunikacyjnych,

Sporządza okresowe zestawienia rozstrzygnięć sądowych w zakresie problematyki wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu i orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

Obsługuje interesantów w zakresie udzielania informacji dotyczących prowadzonych czynności wyjaśniających.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” ważne w Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756)

Umiejętność obsługi komputera

Znajomość przepisów ustawy o Służbie cywilnej

Znajomość przepisów ustawy o Policji

Znajomość przepisów Kodeksu wykroczeń

Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce

Dobra organizacja pracy i planowanie pracy

Umiejętność pracy w zespole

Dokładność

Staranność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku.

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa

Praca w siedzibie urzędu

Praca jednozmianowa

Ośmiogodzinny system pracy

Praca w pozycji siedzącej

Oświetlenie naturalne i sztuczne

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.

List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy przed odbyciem rozmowy kwalifikacyjnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3.600,00 zł + dodatek za wysługę lat.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja ofert pod względem formalnym

Test wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” ważnego w Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 26 listopada 2023

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130173"

na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24

37-450 Stalowa Wola

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli

budynek B, II piętro, pokój 203

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 8261361

Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli, tel. 478261305

Kontakt do inspektora ochrony danych: pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, tel. 478261363

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Do pobrania

Wzory oświadczeń
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij