Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rzeszowie

Opublikowano: 2023-11-15 13:17:59, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW.

Fot. Irena Gałuszka

Fot. Irena Gałuszka

 

Przedmiot konsultacji

Miasto Rzeszów przystąpiło ponownie do działań rewitalizacyjnych. Pierwszym etapem prac jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W tym celu Miasto opracowało Diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (do pobrania poniżej). W dokumencie przedstawiono wyniki analizy społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych przeprowadzonych według tego samego schematu z podziałem na osiedla. W wyniku przeprowadzonej analizy jako obszar zdegradowany wskazano osiedla: Śródmieście, 1000-lecia oraz Króla Augusta. Największa kumulacja negatywnych zjawisk odnotowana została natomiast na osiedlu Śródmieście w efekcie czego osiedle to zostało rekomendowane jako obszar wskazany do rewitalizacji. Na tej podstawie przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Rzeszów, a konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do konsultowanego projektu uchwały.

Konsultacje społeczne ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 0050/481/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2023 r.

O rozpoczęciu konsultacji społecznych Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadomił obwieszczeniem z dnia 27 października 2023 r., znak MKZ.062.6.2023

 

Czas trwania konsultacji

2 listopada 2023 r. – 6 grudnia 2023 r.

 

Formy konsultacji

  • zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą formularza konsultacyjnego (do pobrania), uzupełniony formularz w wersji papierowej należy przekazać (osobiście lub drogą pocztową) do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa, na adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1/801;
  • zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@erzeszow.pl;
  • otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Centrum Innowacji Miejskich UrbanLab, przy ul. 3 Maja 13 w Rzeszowie;
  • debata konsultacyjna, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Centrum Innowacji Miejskich UrbanLab, przy ul. 3 Maja 13 w Rzeszowie;
  • ankieta internetowa dostępna pod adresem: https://forms.gle/A5F2AXbiq9QiUXaz7;
  • zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami różnych grup interesariuszy procesu rewitalizacji.

 

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach

1) mieszkańcy Miasta Rzeszowa, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji;

2) właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi poświęconymi konsultowanemu projektowi uchwały, które stanowią:

 

Wybierz studia w WSPiA

Materiały w wersji papierowej dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa (35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1/801), w terminie określonym w § 1, w godzinach pracy Urzędu.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych nie będą rozpatrywane propozycje i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas otwartego spotkania i debaty konsultacyjnej oraz uwag i wniosków mieszkańców przesłanych za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@erzeszow.pl), jak również złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 2 listopada 2023 r. albo po dniu 6 grudnia 2023 r. (w przypadku korespondencji tradycyjnej decyduje data wpływu do Urzędu).

Realizatorem konsultacji jest Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa (35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1/801, tel.: 17 875 47 23, e-mail: mkz@erzeszow.pl).

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.erzeszow.pl/konsultacjespoleczne) niezwłocznie po ich zakończeniu.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij