Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Praca w Urzędzie Ochrony Zabytków

Opublikowano: 2023-09-10 22:05:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

37-700 Przemyśl ul.Jagiellońska 29

 

Ogłoszenie nr 126293 / 30.08.2023

Dołącz do nas jako:

Inspektor Ochrony Zabytków

Do spraw: zabytków nieruchomych Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych, Nieruchomych i Zabytkowej Zieleni w Delegaturze WUOZ w Rzeszowie

 

Miejsce pracy ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

Ważne do 11 września 2023 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi postępowania administracyjne, weryfikuje dokumenty, opracowuje decyzje i postanowienia w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych

Opracowuje opinie i wytyczne konserwatorskie w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych

Prowadzi z upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrole obiektów zabytkowych

Bierze udział w komisjach związanych z odbiorem prac prowadzonych przy obiektach zabytkowych w oparciu o wydane pozwolenia

Prowadzi postępowania dotyczące udzielania dostępu do informacji publicznej

Prowadzi postępowania dotyczące administracyjnych kar pieniężnych

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki lub ochrona dóbr kultury lub architektura

Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- wyjazdy w teren,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą za datę wpływu przyjmuje się datę nadania.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane i opatrzone aktualną datą.

 

List motywacyjny powinien być podpisany.

 

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2023 r. poz. 342, 497).

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze:

Weryfikacja formalna ofert (wszyscy kandydaci, którzy dostarczyli stosowne dokumenty i spełniają wymagania formalne, biorą udział w dalszych etapach naboru).

Kolejne etapy naboru przeprowadzane są, w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne, w następujących formach:

 

- w przypadku mniejszej niż 10 liczby kandydatów:1) rozmowy kwalifikacyjnej, 2) testu umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych).

- w przypadku większej lub równej 10 liczbie kandydatów:1) testu wiedzy, 2) rozmowy kwalifikacyjnej, 3) testu umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych).

 

Kwalifikację do testu umiejętności praktycznych otrzymują kandydaci, którzy:

 

1) w przypadku testu wiedzy uzyskali wynik co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi. Komisja wybiera do 10 osób z najlepszym wynikiem, w przypadku uzyskania wyników kwalifikujących przez więcej niż 10 osób - Komisja wybiera kandydatów, którzy udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi;

 

2) w przypadku rozmów kwalifikacyjnych uzyskali co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów (limit punktowy zależy od liczby pytań zadanych przez Komisję, za każde pytanie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów). Komisja wybiera do 5 osób z najlepszym wynikiem.

 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganego progu 50% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy, 60% możliwych do uzyskania punktów w rozmowie kwalifikacyjnej, nabór uznaje się za nierozstrzygnięty.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Aplikuj do 11 września 2023

 

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126293"

na adres:

ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, pokój nr 31 (sekretariat)

lub przez EPUAP na adres skrytki

/WUOZPrzemysl/skrytka lub /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

16 678 59 44

lub mailowego na adres: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

Dokumenty należy złożyć do: 11.09.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, rodo@wuozprzemysl.plKontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wuozprzemysl.pl,telefonicznie: 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnejInformacje o odbiorcach danych: Udostępniane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawaOkres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżejprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPodstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODOInne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane