Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Pracownik biurowy w policji

Opublikowano: 2023-06-05 12:33:23, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

35-036 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 30

Ogłoszenie nr 121964 / 05.06.2023

 

Specjalista

Do spraw: umów i opłat za media w Wydziale Inwestycji i Remontów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

Przygotowuje dokumentację w celu realizacji zamówień publicznych dla dostaw mediów i usług niezbędnych do prawidłowego utrzymania obiektów wykorzystywanych dla potrzeb Policji woj. podkarpackiego.

Przygotowuje umowy na dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych lub deklaracje na odbiór odpadów komunalnych.

Sporządza analizy, sprawozdania i bieżące informacje w zakresie zużycia poszczególnych mediów w terminach i zakresie wymaganym w bieżącej korespondencji.

Uczestniczy w planowaniu wydatków budżetowych w pozycjach związanych z zakupem mediów.

Analizuje faktury wystawiane przez dostawców mediów pod względem ich zgodności z zawartymi umowami.

Uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnych i komisjach ds. wybrakowania, przeklasyfikowania majątku.

Prowadzi ewidencję zawartych i obowiązujących umów na dostawę poszczególnych mediów.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe - powyżej półtora roku pracy w administracji publicznej

Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów i ustaw dotyczących zamówień publicznych, regulujących kwestie związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazowej) - prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Znajomość ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, KPA, KC, ustawy o podatku od towarów i usług

Umiejętność stosowania prawa w praktyce

Umiejętność rozwiązywania problemów

Umiejętności analityczne

Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub związane z gospodarką nieruchomościami

Doświadczenie w przygotowywaniu i nadzorze nad realizacją umów cywilno -prawnych

 

Co oferujemy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Umowa o pracę

Stabilne zatrudnienie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

List motywacyjny podpisz odręcznie.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych i innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja ofert pod względem formalnym.

Test wiedzy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe, długość i rodzaj doświadczenia np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w przygotowywaniu i nadzorze nad realizacją umów cywilno - prawnych

 

Aplikuj do 15 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121964"

na adres:

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 8212672

Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a) listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

b) e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wzory oświadczeń