Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Pracownik biurowy w szkole

Opublikowano: 2023-06-01 12:52:23, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik administracyjny

1. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Planowane zatrudnienie: od 1 września 2023 r.

5. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym lub ekonomicznym) z co najmniej dwuletnim stażem pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie z co najmniej pięcioletnim stażem pracy na podobnym stanowisku,

e) nieposzlakowana opinia,

f) ukończony kurs archiwisty bądź gotowość do jego odbycia (udział w kursie finansowany przez pracodawcę).

6. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość prawa oświatowego, przepisów: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Karta Nauczyciela,

b) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

c) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

e) umiejętność redagowania pism urzędowych,

f) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji i sprawozdań,

g) łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,

h) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność,

i) zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyjmowanie i rozdział przychodzącej korespondencji,

- rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących w książce kancelaryjnej,

- zapewnienie sprawnej, grzecznej i kulturalnej obsługi kancelaryjno – biurowej,

- kierowanie ruchem gości i interesantów, udzielanie informacji w zakresie działalności szkoły,

- przyjmowanie, redagowanie pism, podań, dokumentów,

- wydawanie legitymacji uczniowskich i zaświadczeń uczniom,

- prowadzenie dokumentacji z rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych,

- dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej,

- przestrzeganie procedur z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych,

- prowadzenie elektronicznej ewidencji uczniów,

- przyjmowanie dokumentów z komórek zlecających archiwizację,

- segregowanie oraz archiwizacja dokumentów,

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,

- przygotowywanie dokumentacji do brakowania (niszczenia),

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów,

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu biurowego oraz komputerowego,

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny i CV opatrzone własnoręcznym podpisem,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

(poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

e) dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów, osobiście lub pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego”, w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. do godz. 1500

. Dokumenty, które

wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – Dyrektor ZSE w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, adres:

ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów, reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na

adres administratora danych, wskazany wyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych. Dane osobowe pozostałych kandydatów Przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną zniszczone.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) cofnięcia zgody w zakresie jakim została wyrażona,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez państwa innych danych jest dobrowolne

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Do pobrania

 Kwestionariusz osobowy 1

Oswiadczenia-w procesie rekrutacyjnym

 

.