Powiat Rzeszowski

Urzędnik w Urzędzie Ochrony Zabytków

Opublikowano: 2023-03-31 15:03:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

37-700 Przemyśl ul.Jagiellońska 29

Ogłoszenie nr 118420 / 29.03.2023

 

Inspektor Ochrony Zabytków

Do spraw: ds. rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych Wydział ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi postępowania administracyjne, weryfikuje dokumenty oraz opracowuje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących wpisu obiektów do rejestru zabytków

Prowadzi rejestr zabytków i wojewódzką ewidencję zabytków

Prowadzi sprawy związane z gromadzeniem i aktualizacją podstawowej dokumentacji zabytków

Prowadzi postępowania dotyczące zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę, podział nieruchomości

Przygotowuje, prowadzi i aktualizuje komputerowe bazy danych dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych

Udziela dostępu do informacji publicznej

Współdziała z gminami w zakresie gminnej ewidencji zabytków

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki

Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Oferta edukacyjna 2023/2024 - WSPIA

Warunki pracy

- Praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

- Wyjazdy w teren.

- Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka).

- Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.

 

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Oświadczenie kandydata/tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Aplikuj do 11 kwietnia 2023

na adres:

ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, pok. nr 31 (sekretariat)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

16 678 59 44

lub mailowego na adres: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

Dokumenty należy złożyć do: 11.04.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, rodo@wuozprzemysl.plKontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wuozprzemysl.pl,telefonicznie: 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnejInformacje o odbiorcach danych: Udostępniane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawaOkres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżejprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPodstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODOInne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij