Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Międzynarodowe targi w Kanadze

Praca w bibliotece

Opublikowano: 2023-03-27 08:58:56, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT RZESZOWSKI.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

1. Nazwa i adres jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

2. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu

3. Określenie stanowiska: Bibliotekarz

4. Miejsce wykonywania pracy i warunki pracy:

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Nosówce - budynek piętrowy - usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku.

Zatrudnienie - kwiecień 2023, praca od poniedziałku do piątku

Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie bibliotekarskie średnie lub wyższe

- doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej, szkolnej lub pedagogicznej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-praca w systemie bibliotecznym SOWA

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (księgi inwentarzowe, dziennik)

- opracowanie zbiorów

- katalogowanie zbiorów

- organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, mających na celu promowanie czytelnictwa

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- prowadzenie lekcji bibliotecznych

- promocja dziedzictwa regionalnego

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru - podpisany odręcznie

- życiorys curriculum vitae - podpisany odręcznie,

- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza" osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale lub pocztą na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

Ul. Suszyckich 13

36-040 Boguchwała

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (biblioteka-boguchwala.bipstrona.pl)

8. Dokumenty aplikacyjne kandydatów:

- przesłane i złożone dokumenty aplikacyjne kandydata, który został najwyżej oceniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych po nawiązaniu z nim stosunku pracy. Pozostali kandydaci mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po tym terminie dokumenty, które nie zostaną odebrane podlegają zniszczeniu.

- dane osobowe zbierane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, w celu wyłonienia kandydata do pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale

- każdej osobie, której dane są przetwarzane w celu związanym z realizacja procesu naboru, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

- przekazanie danych jest obowiązkowe, co wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014, poz.1502 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy.

- zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. | ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała, telefon: 17 87 15 355, e- mail: gbp@boguchwala.pl | Inspektor ochrony danych | iod@boguchwala.pl

Polityka prywatności Dostępna w siedzibie Biblioteki.

Cel wykorzystania | Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, ochrona roszczeń i przed roszczeniami.

Państwa uprawnienia | Dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pouczenie o prawie do sprzeciwu | Przysługuje w przypadku danych osobowych wykorzystywanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Złożenie sprzeciwu skutkuje czasowym zatrzymaniem działań związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń. Działania wstrzymuje się do momentu dokonania oceny sprzeciwu. Sprzeciw należy uzasadnić, aby można było dokonać jego oceny - nieuzasadniony lub źle uzasadniony sprzeciw zostanie odrzucony. Sprzeciw zostanie uwzględniony, jeżeli przyczyny jego wniesienia będą ważniejsze niż powody, dla których korzysta się z danych.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Boguchwale

ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała

tel./fax: 17 871 53 55

NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405449

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij