Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Urzędnik w szkole – oferta pracy

Opublikowano: 2022-12-07 21:55:33, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Szńoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. płac

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 1 w Rzeszowie

2. Wymiar czasu pracy: I etat — 40 godz. tygodniowo.

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

4. Planowane zatrudnienie: od 01.02.2023r.

5. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, minimum 2-letni staż pracy w księgowości, wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, preferowane wyższe, znajomość regulacji prawnych w zakresie przepisów ustawy Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS, PFRON, znajomość i obsługa programów komputerowych: Płace Vulcan, Inwentarz Vulcan, PŁATNIK. System Informacji Oświatowej —SIO, znajomość pakietu Microsoft Office, umiejętność korzystania z zasobów Internetu, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, potwierdzona praktyka w dziale finansowo-księgowym w jednostce budżetowej, preferowana praca w oświacie, dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

- rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętności organizacyjne i praca w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych w Dziennikach Ustaw,

- Przestrzeganie aktualnych przepisów ZUS w sprawie świadczeń pieniężnych z tytułu zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych,

- Sporządzanie list płac w oparciu o posiadane aktualne angaże i stawki zaszeregowań,

- Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli,

- Sporządzanie list płac wraz z zestawieniem i zatwierdzanie pod względem formalnorachunkowym,

- Dokonywanie potraceń składek w listach płac i rozliczeń z tytułu rozliczeń publicznoprawnych w oparciu o wykazy potraceń i deklaracji zgody,

- Kompletowanie dowodów stanowiących podstawę prawną do naliczania wypłat zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, wychowawczych, chorobowych itp.

- Obliczanie zasiłków płatnych ze środków pieniężnych ZUS w oparciu o aktualną dokumentację uprawniającą do naliczania świadczeń i sporządzania z tego tytułu list płac,.

- Kompletowanie angaży i innych dowodów stanowiących podstawę prawną do naliczania wynagrodzeń oraz innych dodatków płatnych z osobowego funduszu płac, Prowadzenie kart zasiłkowych, zarobkowych,

- Miesięczne naliczanie podatków od wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w szkole,

- Kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do naliczania i rozliczania podatku od wynagrodzeń,

- Sporządzanie umów zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla nauczycieli,

- Sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT-4,

- Przestrzeganie aktualnych przepisów odnośnie naliczania i rozliczania podatków, Sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących zatrudnienia oraz wynagrodzenia i przekazywania ich do odpowiednich organów nadzorujących szkołę, Sporządzanie sprawozdań do GUS, (Z-03),

- Obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, Nagród Dyrektora, Prezydenta, Ministra, odpraw emerytalnych, świadczeń socjalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,

- Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń, Wprowadzanie danych do SIO,

- Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,

- Wystawianie RP-7 w zakresie osiągniętych wynagrodzeń pracownikom pracującym oraz wszystkim, którzy pracowali w SP I l w latach poprzednich do wyliczania podstawy do emerytury,

- Przyjmowanie od pracowników PIT-2 do odliczania zaliczek na podatek dochodowy,

- Sporządzanie PIT-11 z dochodów za okresy roczne,

- Przygotowywanie zestawień do rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i przekazywanie do ZUS oraz zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego na podstawie danych otrzymanych z Kadr, Prowadzenie ewidencji wpłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez uczniów,

- Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych w księgowości, bieżąca współpraca ze specjalistą w zakresie kadr,

- Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska i związanych z działalnością szkoły.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów

Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV oraz list motywacyjny, opatrzony własnym podpisem,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku wypełnione załączniki do ogłoszenia.

Termin składania dokumentów: w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. plac” w terminie do 19 grudzień 2022 r. do godz. 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Podwislocze 14

35 - 311 Rzeszów

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, szkoła powiadomi kandydatów telefonicznie w dn. 20.12.2022r.

Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 0/0.

Pozostałe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione drogą telefoniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną osoba zgłasza się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z osobami, które nie zostaną zaproszone do dalszego postępowania kwalifikacyjnego nie będzie prowadzona korespondencja. Oferty, które nie zostaną wykorzystane w naborze zostaną zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa oraz stronie internetowej szkoły.

 

 Oświadczenie(323,76 kB)
 
 Klauzula RODO(870,81 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij