Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Praca w Urzędzie Statystycznym

Opublikowano: 2022-12-02 18:03:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

35-959 Rzeszów Ul. Jana III Sobieskiego 10

 

Ogłoszenie nr 111672 / 02.12.2022

 

Starszy Statystyk

Do spraw: do spraw analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Statystyki Energii i Rynku Materiałowego

Umowa na czas określony (np. projektu)

1/4 etatu

 

Osoba na tym stanowisku:

Uczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem części analitycznej publikacji oraz ich automatyzacją,

Uczestniczy w pracach związanych z automatyzacją naliczania tablic publikacyjnych oraz tablic wynikowych,

Analizuje wyniki badań statystycznych z różnych dziedzin, prowadzonych przez statystykę publiczną oraz pozyskuje dane administracyjne i pozaadministracyjne na potrzeby badań rynku energii i rynku materiałowego.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Rzetelność

Kreatywność

Umiejętność współpracy,

Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej i pisemnej

Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

Zdolność analitycznego myślenia,

Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenia zawodowego

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych

Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej

Znajomość przepisów ustawy o statystyce energii,

Umiejętność obsługi komputera (MS Office)

Umiejętność programowania w języku "R"

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe techniczne

Wiedza z zakresu analiz statystycznych

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Co oferujemy

Stabilna praca

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Stałe wynagrodzenie,

Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

Możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy,

Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu (praca zdalna),

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Dofinansowanie do zakupu okularów,

Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

Praca w siedzibie Urzędu,

Praca biurowa,

Praca przy monitorze ekranowym,

Możliwe delegacje krajowe i zagraniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

Użytkowanie sprzętu biurowego,

Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

W budynku znajduje się winda,

Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie.

Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,

W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.

Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.

 

Dokumenty niezbędne:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Aplikuj do 15 grudnia 2022

 

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl

lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111672" na adres:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane również w formie elektronicznej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 8535210 wewn. 304 lub 305

lub mailowego na adres: RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w służbie cywilnej

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że:

 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl lub numerem telefonu 178535210, wewn. 304;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i art. 26 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie;

 

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji w formie zdalnej mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Urzędu lub osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom;

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii,

 

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

c) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 

d) żądania usunięcia danych osobowych,

 

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest obligatoryjne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

  

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia zgody o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

* - wymagane, jeżeli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.

 

Wzory oświadczeń
 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij