Powiat Rzeszowski

Praca dla urzędnika (Biuro Rozwoju)

Opublikowano: 2022-11-24 09:58:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik cywilny w jednostce wojskowej

 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy asystent (1 etat).

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe magisterskie – architektura, urbanistyka;

- staż pracy w administracji samorządowej;

- praktyczne doświadczenie w obsłudze programów w środowisku GIS, AutoCad;

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych,nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra znajomość ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, i o pracownikach samorządowych;

- umiejętność wykonywania analiz w środowisku GIS;

- kreatywność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- pozyskiwanie i opracowywanie danych przestrzennych na potrzeby planów miejscowych i studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz ich zmian;

- współpraca w opracowywaniu analiz, formułowaniu wniosków służących identyfikacji uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta;

- wykonywanie innych opracowań w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na terenie miasta Rzeszowa.

4. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- list motywacyjny z uwzględnieniem szczegółowego opisu wymagań na aplikowane stanowisko;

- kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz inne zaświadczenia potwierdzające przydatność na danym stanowisku;

- świadectwa potwierdzające staż pracy;

- oświadczenie o pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biura osobiście lub pocztą na adres Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko asystenta” w sekretariacie Biura w terminie do 14 grudnia 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do Biura po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach wyboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow,pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. ks. Józefa Jałowego 23a.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt e-mail: iod2@erzeszow.pl, lub kontakt pisemny na adres Administratora wskazany powyżej;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa;

3) w przypadku zatrudnienia w wyniku naboru, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone;

4) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz żądania usunięcia danych;

5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, będą udostępnione na stronie BIP UM Rzeszowa.

Do pobrania 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij