Powiat Rzeszowski

Urzędnik (ubezpieczenia społeczne)

Opublikowano: 2022-09-28 13:26:42, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

LUBACZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Ogłoszenie nr 1300-OP.BIP.110.16.2022

z dnia 15.09.2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny W Rzeszowie Ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

Dyrektor oddziału regionalnego

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Inspektor

w Placówce Terenowej KRUS w Lubaczowie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-600 Lubaczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- udzielanie informacji w sprawach ubezpieczeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,

- wydawanie decyzji dot. podlegania, ustania, ulg, umorzeń, spraw spornych, dochodzenia należności oraz zwrotu nadpłat,

- aprobata decyzji,

- analiza akt, rozliczeń oraz obrotów na kontach płatników w tym: bieżące księgowanie na kontach, uzgadnianie obrotów i sald,

- bieżąca aktualizacja danych (m.in. pow. gosp. , ewidencja CZDO, itp.),

- analiza i prowadzenie ewidencji płatników składek, okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,

- analiza umów zlecenie pod względem dalszego podlegania u. s. r.,

- analiza spełniania warunków do dalszego podlegania u. s. r.,

- potwierdzanie okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,

- analiza możliwości płatniczych zadłużonych gospodarstw oraz spłaty udzielonych układów ratalnych,

- współdziałanie z Wydziałem Świadczeń w zakresie ściągalności składek,

- analiza kont zadłużonych,

- dochodzenie należności,

- prowadzenie obowiązujących rejestrów w zakresie egzekucji i wpisów hipotecznych,

- bieżąca analiza kont objętych egzekucją,

- analiza zadłużeń ulegających przedawnieniu,

- przyjmowanie i rejestrowanie w odpowiednich systemach informatycznych korespondencji wpływającej, zgłoszeń, wniosków dotyczących ubezpieczenia społecznego,

- obsługa składnicy akt ubezpieczonych,

- podpisywanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym,

- sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań statystycznych,

- pomoc w obsłudze stanowiska informacji,

- wykonywanie zadań związanych z obsługą pocztową tj. frankowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym,

ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy.

Wykształcenie:

- poziom: średnie lub wyższe

- kierunek: preferowane administracyjne, ekonomiczne

Wymagania konieczne:

- co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

- znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,

- znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- znajomość ustawy Kodeks postepowania administracyjnego

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,

- umiejętność sporządzania pism i notatek,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,

- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie ze szkoły średniej lub uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu,

- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

- spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy należy udokumentować np.: kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.

Informacja o metodach i technikach naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub

- rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 29.09.2022 r.Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy – ogłoszenie numer 1300-OP.BIP.110.16.2022

Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

Miejsce składania dokumentów:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 103 ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-867-34-25 lub adresem e-mail : rzeszow@krus.gov.pl

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

Wynik naboru jest jednocześnie informacją dla pozostałych kandydatów biorących udział w procesie naboru o niezakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci mają prawo uzupełnić swoją ofertę pracy wyłącznie w terminie składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

 

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów dla potrzeb naboru

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik pdf)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik Word)


Dodatkowe wzory oświadczeń

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik pdf)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik Word)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik pdf)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik Word)

 

Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik pdf)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik Word)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w oddziałach regionalnych Kasy

1. Administrator danych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa,

którą reprezentuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS

w Rzeszowie na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, adres Oddziału: ul. Słowackiego 7,

35-060 Rzeszów

2. Dane kontaktowe

inspektora ochrony

danych

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl,

poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem

„Inspektor Ochrony Danych”,

3. Cele przetwarzania

danych

przeprowadzenia aktualnego naboru

4. Podstawa

przetwarzania danych

a) konieczność zbierania danych osobowych w celu nawiązania

stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

b) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

w szczególności:

- ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników,

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach

urzędów państwowych,

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania

mieniem państwowym,- innych przepisów prawa nakładających obowiązki prawne

na administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c

RODO);

jeżeli w dokumentach zawarte są złożone dodatkowo szczególne

kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, na

podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana

w dowolnym czasie

5. Prawnie

uzasadniony cel

realizowany przez

administratora (jeżeli

przetwarzanie odbywa

się na podstawie art. 6

ust. 1 lit. f RODO

Nie dotyczy

6. Odbiorcy danych Dane osobowe kandydatów na pracowników Kasy mogą być

przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie

z przepisami prawa; dane osobowe mogą być przekazywane do

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych

osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania; dane

osobowe w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania będą

udostępniane za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej

7. Czy dane będą

przekazywane do

państwa trzeciego lub

organizacji

międzynarodowej?

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji

międzynarodowych

8. Okres, przez który

będą przetwarzane

dane osobowe

oferta pracy wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi będzie

przechowywana przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po

ogłoszeniu wyniku naboru. Dane osobowe wymagane przepisami

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników będą przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami kancelaryjnym w Kasie oraz przepisami prawa

powszechnie obowiązującego

9. Prawa osoby, której

dane są przetwarzane

a) żądania dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli

podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na

podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a

RODO, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem,

g) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na

podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma Pan/Pani

prawo do przeniesienia danych, to jest prawo otrzymania od Kasy

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się

do odczytu maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo

przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub

zażądania, aby Kasa przesłała te dane do innego administratora.

Zrobienie tego jest możliwe tylko, jeśli takie przesłanie jest

technicznie możliwe,

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych10. Z czego wynika

konieczność podania

danych osobowych

oraz czy osoba, której

dane dotyczą, jest

zobowiązana do ich

podania

Przepisy prawa wskazane w rubryce 4, podanie danych nie jest

obowiązkowe

11. Konsekwencje

niepodania danych

osobowych

Brak możliwości udziału w naborze

12. Czy dane osobowe

będą wykorzystywane

do zautomatyzowanego

podawania decyzji, w

tym profilowania

i

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij