Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim

Urzędnik w starostwie - oferta pracy

Opublikowano: 2022-09-22 21:58:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowo - Finansowym

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

g) co najmniej 3–letni staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych,

h) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

i) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

j) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

k) znajomość przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

l) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

m) znajomość zagadnień w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) obsługa programów finansowo – księgowych,

b) obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego,

c) zdyscyplinowanie, komunikatywność, łatwość podejmowania decyzji, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,

d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, umiejętność planowania pracy, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów e–Dok.

2. Zamieszczanie informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,

3. Prowadzenie windykacji należności z tytułu dochodów dotyczących wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i innych dochodów powiatu.

4. Przygotowanie korespondencji z zakresu prowadzonych spraw, w tym konsultowanie z radcą prawnym spraw wymagających opinii prawnej.

5. Sporządzanie rozliczeń dotacji otrzymanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

6. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń dotacji udzielonych przez Powiat Rzeszowski.

7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

8. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowej oraz przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,

b) praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,

c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

 

Razem Możemy Więcej

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

g) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2),

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2),

k) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór – załącznik nr 2),

l) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór – załącznik nr 3),

m) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

6. Dodatkowe informacje:

- W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

- Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pok. 449a

lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 9/2022” w terminie do dnia

26 września 2022r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

- Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

- Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,

tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszowski.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – poprzez email: rodo@powiat.rzeszowski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.

4) dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,

5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,

7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie,

9) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

 

Do pobrania 

 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij