Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Pracownik ds. obsługi kancelaryjno–biurowej

Opublikowano: 2022-08-16 13:22:12, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.58.2022

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referenta w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie i co najmniej 2 – letni staż pracy lub wykształcenie wyższe,

- znajomość oprogramowania firmy Microsoft 365 oraz biegła znajomość aplikacji biurowych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- znajomość organizacji i funkcjonowania oświaty w Rzeszowie,

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, swoboda w wypowiadaniu się, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa kancelaryjno – biurowa Wydziału Edukacji, w tym między innymi:

prowadzenie ewidencji korespondencji oraz obsługa dziennika podawczego; przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Wydziału, zgodnie z dekretacją Dyrektora; koordynacja obiegu korespondencji elektronicznej w Wydziale,- obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału oraz zastępców,

- sporządzanie zamówień na materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału,

- prowadzenie korespondencji w sprawach organizacyjnych Wydziału oraz jednostek oświatowych Miasta,

- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach załatwienia spraw dotyczących oświaty rzeszowskiej,

- przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Prezydenta Miasta Rzeszowa, Radnych Miasta Rzeszowa, wydziałów oraz dla instytucji zewnętrznych,

- pośredniczenie w załatwianiu spraw osobowych i socjalnych pracowników Wydziału,

- sporządzanie list obecności i planu urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału,

- przygotowywanie do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa wniosków dotyczących uprawnień i dostępów do systemów informatycznych dla nowych pracowników Wydziału.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35 - 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij