Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w szkole – oferta pracy

Opublikowano: 2022-06-29 18:24:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki'

Zespół Szkól Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie ul. Fryderyka

Szopena 32,

35-055 Rzeszów.

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Referent.

3. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Zespołu Szkól Muzycznych nr 1 im. Karola

Szymanowskiego w Rzeszowie:

Referent.

4. Liczba lub wymiar etatu:

1,0 etatu.

5. Termin rozpoczęcia pracy 01.09.2022 r.

Il. Wymagania niezbędne: Kandydat:

I. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych,

5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8. posiada umiejętność obsługi programów księgowych,

9. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet,

10. spełnia warunek:

posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy.

III. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

2. znajomość specyfiki szkoły muzycznej,

3. znajomość Systemu Uczniowskiego UONET+

4. znajomość wykonania raportów kasowych w programie Finanse Vulcan

5. znajomość Aplikacji Nabór — kanał Jednostki,

6. znajomość programu SIO,

7. sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi

8. biegła znajomość pakietu Microsoft Office

9. odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenia ewidencji uczniowskiej Szkoły,

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

2. obsługa ePUAP,

3. wykonywanie duplikatów dyplomów i świadectw uczniowskich,

4. kompletowanie dokumentacji związanej z rekrutacją do szkoły

5. prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami wewnętrznymi i zewnętrznymi

6. wydawanie legitymacji uczniowskich

7. sporządzanie raportu kasowego na koniec każdego miesiąca ,

8. przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

9. archiwizacja dokumentów,

10. prowadzenie dziennika pism przychodzących i wychodzących,

11. redagowanie pism,

12. wypełnianie ankiet związanych z funkcjonowaniem jednostki

13. ewidencja druków ścisłego zarachowania.

V. Warunki pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze, praca o charakterze administracyjno-biurowym praca w budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie,

- praca w godzinach: 7:30 - 15:30, codzienny kontakt telefoniczny, bezpośredni kontakt z interesantami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespołu Szkól Muzycznych nr 1 im. Karola

Szymanowskiego w Rzeszowie, w rozumłeníu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższe niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty: Niezbędne:

- list motywacyjny;

- życiorys zawodowy (CV);

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz wpisać numer telefonu kontaktowego lub e-mail.

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe; kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy: 1) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj.

niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy,

2) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, *

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych; *

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; *

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; *

 

- oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w SP nr 38; * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

wzory ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ZSM nrl są do pobrania w dodatkowych plikach ogłoszenia.

VIII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowłsku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru, W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony.

Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie albo przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół Muzycznych nr I im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, ul. Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: „Referent w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie” w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Godziny pracy sekretariatu: 7:00 — 15:00.

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej: https://bip.erzeszow.pl/pl/484-praca/5681-wvniki-naboru.html Zespołu

Szkól Muzycznych nr I w Rzeszowie. IX. Informację przygotował:

 Do pobrania

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij