Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2022-05-25 21:53:07, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

  

ORA-K.2110.38.2022

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora w Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunkach prawo lub administracja,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz KPA,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

- umiejętność stosowania przepisów prawa i znajomość orzecznictwa administracyjnego,

- umiejętność tworzenia i redagowania pism urzędowych,

- znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek,

- łatwość operowania słowem pisanym i kreowanie wypowiedzi,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- znajomość obsługi komputera i programów Microsoft: Outlook, Excel, Word, PowerPoint oraz obsługi urządzeń biurowych,

- bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego,- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność argumentowania i asertywność, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność rozwiązywania problemów, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w trybie wnioskowym oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

- bieżąca analiza zagadnień prawnych dotyczących spraw prowadzonych w wydziale oraz stosowanie ich w praktyce,

- przygotowywanie projektów pism urzędowych, w tym m.in. decyzji administracyjnych, uchwał, zarządzeń, regulaminów lub innych dotyczących zakresu działania wydziału,

- sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów,

- zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i przepływu informacji w wydziale,

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

- zarządzanie dokumentacją w wydziale za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego oraz komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,

35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 

Do pobrania

Załączniki:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij