Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: 2022-04-11 12:33:06, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 21

Ogłoszenie nr 96671 / 08.04.2022

Aplikant

Do spraw: przygotowanie do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego w Wydziale Inspekcji

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ważne do 22 kwietnia 2022 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;

uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;

składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym

Prawo jazdy kategorii B

Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego

Prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość

Ukończone 23 lata na dzień 5 grudnia 2022 r.

Posiadanie wymaganego stanu zdrowia

Posiadanie nienagannej opinii

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Prawo jazdy kategorii A, C

Znajomość komunikatywna języka obcego: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B 1

Posiadanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

 

Co oferujemy

Możliwość rozwoju zawodowego

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 % do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Pakiet socjalny: dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie do wypoczynku pracownika, dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika, pomoc finansowa w wypadkach losowych

Możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Praca biurowa oraz praca w terenie.

Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.

Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli drogowych w terenie.

Kurs specjalistyczny składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Podczas kursu zajęcia teoretyczne odbywać się będą w ośrodku ITD w Radomiu. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz na obszarze województwa podkarpackiego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie podaj numer ogłoszenia, na które aplikujesz.

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

Nie rozpatrzymy oferty dostarczonej faksem, oferty zawierającej braki formalne, a także oferty przesłanej drogą elektroniczną, jeżeli nie podpiszesz jej podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W ofercie podaj dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korepondencji.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo.

Wzór oświadczeń znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: https://bip.witd.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Oswiadczenia_w_zwiazku_z_ubieganiem_sie_o_stanowisko_aplikanta.docx

Wysokość proponowanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku aplikanta w okresie odbywania kursu: 3 251,14 zł brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,6).

Przewidujemy, że po ukończeniu kursu specjalistycznego praca wykonywana będzie w nowo tworzonym Oddziale Wydziału Inspekcji w Nisku.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna nadesłanych ofert (I etap selekcji),

weryfikacja wiedzy (test),

rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.

Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-06-06

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii A, C

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

 

Aplikuj do 22 kwietnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96671" na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 21

35-103 Rzeszów

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 17 850-46-76

lub mailowego na adres: kadry@witd.rzeszow.pl

Dokumenty należy złożyć do: 22.04.2022

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Hanasiewicza 21 35-103 Rzeszów 17 850-46-71 witd@witd.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@witd.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z WITD w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij