Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Praca w Urzędzie Wojewódzkim (urzędnik)

Opublikowano: 2021-12-06 16:00:35, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Kto kandydatem na wicewojewodę podkarpackiego?

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

Ogłoszenie nr 88872 / 04.12.2021

Starszy Specjalista

Do spraw: rachunkowości wydatków budżetowych w Oddziale Rachunkowości w Wydziale Finansów i Budżetu (F/II/15)

Miejsce pracy

Rzeszów

ul. Grunwaldzka 15

Ważne do 14 grudnia 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze 3200,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

samodzielnie weryfikuje dokumentację księgową oraz prowadzi ewidencję księgową przy użyciu programu finansowo-księgowego w zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym wydziału w układzie budżetu zadaniowego oraz prowadzi obsługę finansową planu wydatków budżetowych, tj. sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym dyspozycje przekazania środków, sporządza przelewy bankowe i analizuje operacje na wyciągach do rachunków bankowych w celu zapewnienia poprawności przepływów finansowych oraz dostarczenia kompletnej, rzetelnej i bieżącej informacji finansowej,

samodzielnie obsługuje sprawozdawczość budżetową w zakresie wydatków budżetowych: sporządza jednostkowe sprawozdania Wydziału Finansów i Budżetu (w programie TREZOR); sprawdza pod względem formalno-rachunkowym jednostkowe sprawozdania podległych jednostek budżetowych oraz sprawozdania dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedkładane przez jednostki samorządu terytorialnego; sporządza sprawozdania łączne dysponenta części budżetowej,

samodzielnie uzgadnia z zapisami księgowymi oraz sprawdza pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia z wykorzystania środków budżetowych,

samodzielnie sporządza oraz gromadzi korespondencję/dokumentację (wydruki z „F-K”, pisma, zestawienia) w zakresie powierzonych zadań.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii

Doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami - powyżej 1 roku,

Znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o sprawozdawczości budżetowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego,

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku

i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.

Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 178671210.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie dokumentów potwierdzających niezbędne powyżej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 14 grudnia 2021

na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

lub przez ePUAP na adres skrytki

/PUWRzeszów/Skrytka ESP

Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych

osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

 

3) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie);

 

6) przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 

7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

 

2) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Do pobrania

 
Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij