Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Przedświąteczny Podkarpacki Bazarek w Boguchwale

Praca w Straży Granicznej (urzędnik)

Opublikowano: 2021-10-27 09:32:55, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

 

Ogłoszenie nr 86519 / 27.10.2021

 

Specjalista

Do spraw: ewidencyjno - organizacyjnych, naboru w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce pracy

Przemyśl

Ul. Mickiewicza 34

Ważne do 15 listopada 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 3509,19 zł brutto

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

Prowadzenie i aktualizacja etatu BiOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Zarządzenie Komendanta Głównego SG w sprawie organizacji etatów jednostek organizacyjnych SG.

Wprowadzanie do komputerowych systemów kadrowych rozkazów personalnych, danych funkcjonariuszy przenoszonych do służby w BiOSG oraz kandydatów przyjmowanych do służby w BiOSG, a także aktualizacja struktury organizacyjno-etatowej BiOSG w celu gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pionu kadrowego i finansowego oraz przekazywania niezbędnych informacji do Komendy Głównej SG.

Prowadzenie ewidencji funkcjonariuszy w zakresie książki obsady etatowej oraz tabeli ruchu. Opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości wydziału w celu gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pionu kadrowego i finansowego oraz przekazywania niezbędnych informacji do Komendy Głównej SG.

Koordynowanie procesu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym w Przemyślu BSW SG, Wydziałem Ochrony Informacji, komisjami do przeprowadzenia naboru w celu sprawnego i zgodnego z przepisami prawa, wyłonienia kandydata do pracy na określone w ogłoszeniu stanowisko.

Koordynowanie procesu naboru na wolne stanowiska pracy w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym w Przemyślu BSW SG, Wydziałem Ochrony Informacji, komisjami do przeprowadzenia naboru w celu sprawnego i zgodnego z przepisami prawa, wyłonienia kandydata do pracy na określone w ogłoszeniu stanowisko.

Koordynowanie procesu przyjęć pracowników w ramach prac interwencyjnych, przyjęć na staż osób bezrobotnych, przyjęć studentów w celu odbycia praktyk oraz koordynowanie czynności związanych z odbywaniem przez stażystów stażu zawodowego i studentów z odbywaniem praktyki studenckiej zwłaszcza poprzez udzielanie informacji i wskazówek opiekunom stażystów i studentów.

Sporządzanie ogłoszeń o prowadzonych naborach na wolne stanowiska pracy na podstawie zatwierdzonych wniosków i opisów stanowisk pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Zamieszczanie ogłoszeń w BIP KPRM i BiOSG oraz w miejscach ogólnie dostępnych w BiOSG. Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu komisji do przeprowadzenia naboru. Informowanie o wynikach prowadzonego naboru do pracy.

Prowadzenie ewidencji wpływającej dokumentacji w sprawie zatrudnienia, stażu osób bezrobotnych i praktyki studenckiej oraz realizacja zadań związana z zatrudnieniem pracownika, odbyciem stażu przez osoby bezrobotne lub odbyciem przez studentów praktyki studenckiej.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku pracy w obszarze kadr.

Znajomość rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG.

Znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku pracy.

Znajomość obsługi edytora tekstu WORD oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z rekrutacją pracowników.

umiejętność analitycznego myślenia,

umiejętność pracy w zespole,

komunikatywność,

umiejętność pracy pod presją czasu,

prawo jazdy kat. „B"

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

"Nagrody jubileuszowe"

Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami

Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dobrą lokalizację

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

 

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

 

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Stanowisko zostało utworzone w celu prowadzenia spraw organizacyjno-etatowych BiOSG oraz koordynowania procesu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej i w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi.

CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: praca w systemie podstawowym (godz. pracy od 7.30 do 15.30), praca biurowa, wyjazdy służbowe, wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca związana z obsługa klienta, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak podległych pracowników, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele).

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - budynek częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zainstalowane windy/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety). Brak oznaczeń dla osób niewidmych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner). Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Zadania na tym stanowisku pracy wymagają kreatywności w ramach procedur. Pracownik dokonuje wyboru jednego z kilku dostępnych rozwiązań, a wybór najlepszego jest uzależniony od oceny pracownika. Istnieje konieczność dostosowania działań do zmieniających się warunków. Pracownik realizujący zadania na tym stanowisku pracy powinien cechować się komunikatywnością, asertywnością, wysoką kulturą osobistą, uczciwością przenikliwością, spostrzegawczością oraz umiejętnościami analitycznymi. Z uwagi na koordynowanie procesu naboru, od pracownika wymagana jest umiejętność argumentowania i konsultowania kwestii drażliwych.

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Zadania realizowane na tym stanowisku wykonywane są samodzielnie.Do przełożonego zwraca się wyłącznie w sytuacjach bezprecedensowych. Otrzymuje polecenia i informacje co do celu pracy, ale samodzielnie dobiera środki pracy i wybiera sposób realizacji zadania lub przeprowadzenia określonego procesu. Posiada samodzielność w ramach pracy na swoim stanowisku pracy.

KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: kilka razy w miesiącu z kandydatami do pracy/ odbycia stażu/ odbycia praktyki studenckiej w ŚG; kilka razy w roku udział w targach pracy oraz spotkania z młodzieżą w szkołach i na uczelniach.

Dodatkowe informacje

Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 15.11.2021 r.

W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów wymaganych zaświadczeń (do wglądu).

Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

UWAGA! kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania epidemii SARS-CoV-2.

DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem:

http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

 

Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:

http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

 

Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula informacyjna:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:

a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);

b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,

- rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

 

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),

 

b) inne narzędzia selekcyjne.

 

Przewidywany czas zastępstwa do: 2023-05-31

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. "B"

 

Aplikuj do 15 listopada 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86519"

na adres:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie BiOSG, w godz. pracy Oddziału;

- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty stempla pocztowego);

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

 

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16 673 2254, 2875.

 

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzajui nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;11. Ma Pani/Pan prawo do:

 

uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,

dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

żądania ograniczenia przetwarzania danych,

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

żądania usunięcia danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

 

 

Informacje o wymogu podania danych:Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Do pobrania

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij