Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Referent - oferta pracy

Opublikowano: 2021-09-23 09:27:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

35-101 Rzeszów ul. Gen. M. Langiewicza 26

Ogłoszenie nr 84852 / 23.09.2021

Referent Prawny

Do spraw: obsługi prawnej w Wydziale Prawnym

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pół etatu

 

Miejsce pracy

Rzeszów ul. Gen. M. Langiewicza 26

Ważne do 4 października 2021 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Sporządza projekty pisemnych opinii w sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, w celu realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa

Przygotowuje projekty pism oraz zarządzeń wewnętrznych i regulaminów, w celu zapewnienia obsługi organizacyjnej urzędu

Zapewnia obsługę administracyjną Wydziału Prawnego, w szczególności kompletuje akta oraz je archiwizuje, w celu prawidłowej i terminowej realizacji spraw

Prowadzi sprawy z zakresu skarg i wniosków wnoszonych w związku z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu, prowadzi Centralny rejestr skarg i wniosków oraz przygotowuje sprawozdania, w celu załatwienia spraw zgodnie z przepisami prawa

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe prawnicze

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Znajomość przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

Znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy

Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Ruchomy czas pracy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach)

Bezpłatny parking (ilość miejsc ograniczona)

Stojaki na rowery na terenie urzędu

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu,

praca przy komputerze,

praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce: Praca - Oferty pracy.

Oferty kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, niewyłonionych w trakcie naboru, zniszczymy po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie. Oferty kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale niezatrudnionych zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2021 r.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.: 17 854 38 41 wew. 314.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

weryfikacja formalna dokumentów,

sprawdzian wiedzy: pisemny - w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów; ustny - w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób - podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 4 października 2021

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

Z dopiskiem: „Rekrutacja - Referent Prawny”

Dokumenty należy złożyć do: 04.10.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, tel.: (17) 854 70 64

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wios.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij