Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Urzędnik w Urzędzie Miasta – oferta pracy

Opublikowano: 2021-09-14 20:28:12, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Do Urzędu Miasta Rzeszowa tylko po wczesniejszym umówieniu się

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

archiwisty w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym

Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie,

- co najmniej 2- letni staż pracy związany z pracą w archiwum ( zakładowym,

państwowym) lub w składnicy akt,

- ukończony kurs kancelaryjno- archiwalny,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni

praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach

samorządowych, o ochronie danych osobowych, o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwum oraz kpa,

- praktyczna znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- znajomość przepisów obowiązujących w zakresie postepowania z dokumentacją

spraw ostatecznie załatwionych i prowadzenia archiwum,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta

Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- operatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, łatwość

nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność i zaangażowanie, samodzielność jak

również umiejętność pracy w zespole, dokładność, sumienność, wysoka kultura

osobista,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyjmowanie do archiwum zakładowego dokumentacji z poszczególnych

komórek organizacyjnych,- przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie

ewidencji,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącą materiały archiwalne

zaliczane do kategorii „A” do archiwum państwowego,

- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii „B”,

- aktualizowanie bazy danych w celu zapewnienia aktualnej i dokładnej informacji

na temat rozmieszczenia zasobu archiwalnego,

- wykonywanie prac technicznych i porządkowych w magazynach w celu

zabezpieczenia zasobu przed niszczeniem,

- doradzanie pracownikom urzędu w zakresie właściwego postępowania

z dokumentacją,

- prowadzenie innych czynności archiwalnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawnymi i zarządzeniami Prezydenta.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu

komputerowego i narzędzi informatycznych,

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów

o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku

kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu

w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności

prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym

podpisem oraz bieżącą datą.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na

adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacyjno#Administracyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 24 września 2021 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35-

064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,

35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub

pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na

podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych oraz na podstawie oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie

podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta

lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą

przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych

kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury

naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu

pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

Do pobrania 

Załączniki:

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij