Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Pracownik biurowy w policji

Opublikowano: 2021-09-13 09:30:52, przez: admin, w kategorii: Opinie

DĘBICA.

Pracownik administracyjno-biurowy

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

39-200 Dębica Ul. Chłodnicza 20

Ogłoszenie nr 84242 / 13.09.2021

Starszy Referent

Do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Ruchu Drogowego

 

Miejsce pracy

Dębica, ul. Chłodnicza 20

23 września 2021 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi ewidencję kolizji i wypadków drogowych.

Prowadzi ewidencję kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

Wprowadza dane do odpowiednich baz komputerowych.

Sporządza informacje dotyczące wypadków i kolizji drogowych dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Udziela informacji na temat ilości punktów karnych.

Przygotowuje zaświadczenia z kolizji drogowych.

Sporządza zaświadczenia i informacje o punktach karnych.

Przygotowuje dokumenty do archiwizacji.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej

Biegła obsługa komputera

Umiejętność pracy w zespole

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

komunikatywność i kreatywność

poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie pośwladczenia bezpieczeństwa lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych z klauzulą "POUFNE"

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświadczeniu. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak odpowiednio dostosowanych toalet na piętrach, brak podjazdów.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

List motywacyjny podpisz odręcznie.

W dokumentach aplikacyjnych podaj numer ogłoszenia.

Oświadczenia powinny być zgodne z treścią podaną w ogłoszeniu.

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz źródłach informacji o podobnym charakterze.

Do udziału w rekrutacji zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Weryfikacja ofert pod względem formalnym.

Test wiedzy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do 23 września 2021

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84242"

na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

ul. Chłodnicza 20

39-200 Dębica

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 8228361

Dokumenty należy złożyć do: 23.09.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Dębicy z siedzibą przy ul. Chłodniczej 20, 39-200 Dębica;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy:

 

a) listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Dębicy;

 

b) e-mailowo na adres: iod.debica@rz.policja.gov.pl

 

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

DO POBRANIA

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij