Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Trwa budowa drogi ekspresowej S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego – zobacz postępy

Opublikowano: 2021-08-19 09:16:32, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Budowa jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu to 1 132 005 519,33 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 587 297 822, 46 zł.

 

 

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. W tej chwili przejezdne jest ponad 30 km tej trasy, a w budowie jest osiem odcinków S19 o łącznej długości ponad 74 km i wartości ok. 4,3 mld zł, dwa odcinki o dł. 21,9 km są na etapie przetargu a kolejne trzy o dł. 42,52 km w przygotowaniu.

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne:

S19 Nisko Południe – Podgórze

S19 Podgórze – Kamień

S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ

 

Opis każdego z nich wraz z aktualnym zaawansowaniem poniżej:

S19 Nisko Południe – Podgórze, dł. 11,5 km

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.

Wartość kontaktu: 272 457 297,39 zł brutto

Czas na ukończenie: 34 miesiące od daty rozpoczęcia, przy czym do czasu realizacji robót zgodnie z umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Ważne daty dla realizacji kontraktu:

- 14.11.2018 r. - data podpisania umowy z wykonawcą

- 10.08.2018 r. - data podpisania umowy z nadzorem

- 12.09.2019 r. - data złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)

- 19.09.2019 r. - data zawarcia umowy o dofinansowanie z UE

- 31.01.2020 r. - data wydania przez wojewodę podkarpackiego decyzji ZRID

- 06.02.2020 r. - data przekazania placu budowy

- 10.02.2020 r. - rozpoczęcie robót

- 27.04.2022 r. - data ukończenia robót wg umowy

- procent upływu czasu: 78,57% (990 dni)

 

Informacja o kontrakcie:

Odcinek S19 od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze (docelowo nazwa: Jeżowe) leży w powiecie: niżańskim na terenie gmin Nisko i Jeżowe.

 

Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj-buduj co oznacza, że obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania wskazanego odcinka trasy.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi (w postaci wałów ziemnych), urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej, a także przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

 

Obiekty inżynierskie:

- 3 wiadukty drogowe,

- 2 wiadukty: jeden jako przejście dla zwierząt średnich górą i drugi jako przejście dla zwierząt dużych górą,

- 3 przejścia dla zwierząt średnich dołem,

- 9 przepustów o funkcji ekologicznej (przejścia dla zwierząt małych).

 

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 

Jeżowe II kat.

Podgórze III kat.

Zagospodarowanie obu MOPów obejmuje:

1) budynek sanitariatu, zgodnie z załączonym typowym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie architektury, powierzchni użytkowej i rozkładu pomieszczeń,

2) oczyszczalnie ścieków,

3) miejsca kontroli i ważenia pojazdów, miejsca kontroli/ważenia pojazdów

4) zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),

5) elementy małej architektury i inne wyposażenie,

6) stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu,

7) rezerwę terenu pod funkcje komercyjne (stacja paliw, obiekty gastronomiczno – handlowe)

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe

- przejazdy awaryjne

- wjazdy awaryjne

- oznakowanie pionowe i poziome

- ogrodzenie drogi ekspresowej

- system zarządzania ruchem

 

Zaawansowanie kontraktu:

Na odcinku Nisko - Podgórze o długości 11,5 km prace prowadzone są od lutego 2020 r., a Wykonawca realizuje roboty z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. Zaawansowanie robót wynosi 67,4%, a w rozbiciu na branże przedstawia się następująco:

- roboty przygotowawcze i drogowe: 62,0 %

- roboty mostowe 79,3 %

- roboty branżowe 72,1 %

 

Na tym etapie kontraktu wykonywane są warstwy konstrukcyjne i bitumiczne jezdni drogi ekspresowej, a także roboty brukarskie na całym odcinku trasy głównej oraz na przebudowywanej drodze krajowej nr 19 i MOP-ach. Przełożono ruch na nowo wybudowany odcinek drogi krajowej nr 19 i obiekt 21WD. Zakończono przebudowę drogi powiatowej DG1077R drogi gminnej nr 102301R oraz przebudowę drogi gminnej Maziarnia - Kończyce w zakresie umożliwiającym jej użytkowanie. Droga gminna nr 102300R oraz drogi dojazdowe wchodzące w zakres Inwestycji są w trakcie wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na całej długości trasy głównej S19 wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe w zakresie umacniania poboczy kruszywem łamanym, humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz plantowania i umacniania rowów przydrożnych. Na tym etapie budowy stawiane są już ogrodzenia i bariery drogowe, wykonywane są wjazdy awaryjne.

 

Zaawansowanie robót bitumicznych na trasie głównej S19: podbudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 100%, bariery energochłonne – 63%, pobocza - 80%, ogrodzenia - 10%, dodatkowe jezdnie - wykonanie robót nawierzchniowych – 30%. Rozpoczęto wykonywanie warstwy ścieralnej SMA na ciągu głównym S19 (przy sprzyjających warunkach roboty te potrwają ok. 3 tygodni). W okresie jesiennym planowane jest rozpoczęcie wykonywania nasadzeń drzew i krzewów.

 

Wybudowane są wszystkie obiekty inżynierskie, w tym wiadukty, przejścia dla zwierząt dużych i średnich, a także przepusty, stanowiące przejścia dla zwierząt małych. Na obiektach mostowych trwają prace wykończeniowe. Na poszczególnych obiektach zamontowane zostały już bariery ochronne, ustawiono balustrady stalowe i rozpoczęto roboty brukarskie. Do wybudowania wszystkich obiektów inżynierskich, zostało wykorzystane ok. 2069 ton stali A-IIIN, ok. 16795 m3 betonu konstrukcyjnego i 394 szt. belek sprężonych typu T.

 

W dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych oraz umocnienie rowów melioracyjnych i cieków wodnych. Na realizowanym odcinku drogi S19 zlokalizowane są dwa miejsca obsługi podróżnych - MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze, gdzie prowadzone są prace wykończeniowe budynków sanitariatów. Na terenie MOPu Podgórze zamontowana została również stacja trafo i trwają prace związane z budową oświetlenia. Ponadto, w zakresie urządzeń ochrony środowiska rozpoczęto wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych w obrębie i sąsiedztwie obiektów mostowych, a także wykonano przeciwhałasowy ekran ziemny.

 

Zasadnicze roboty na pozostałych branżach, tj. sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej i melioracyjnej są w końcowym stadium.

 

S19 Podgórze – Kamień, dł. 10,3 km

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontaktu: 336 004 130,45 zł brutto

Czas na ukończenie: 34 miesiące od daty rozpoczęcia, przy czym do czasu realizacji robót zgodnie z umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. d 15 grudnia do 15 marca).

Ważne daty dla realizacji Kontraktu:

- 09.08.2018 r. - data podpisania umowy z Wykonawcą

- 10.08.2018 r. - data podpisania umowy z Nadzorem

- 10.06.2019 r. - data złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 19.09.2019 r. - data zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków UE

- 28.02.2020 r. - data wydania przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID

- 05.03.2020 r. - data przekazania placu budowy

- 11.03.2020 r. - rozpoczęcie robót

- 25.09.2021 r. - data ukończenia robót wg umowy

- procent upływu czasu: 95,1% (1088 dni od podpisania Umowy)

 

Informacja o Kontrakcie:

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 o długości 10,35 km zlokalizowany jest w powiatach: niżańskim, leżajskim i rzeszowskim, na terenie gmin Jeżowe, Nowa Sarzyna i Kamień.

 

Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj-buduj co oznacza, że obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania wskazanego odcinka trasy.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej, a także przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

 

Węzły:

- Podgórze (docelowa nazwa: Jeżowe) – typu karo z jednym centralnym rondem

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Nowy Kamień (docelowa nazwa: Nowa Sarzyna) – typu karo z dwoma rondami

 

Obiekty inżynierskie:

- 8 wiaduktów

- 5 mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem)

- 1 przejście dla zwierząt górą

- 5 przepustów o funkcji ekologicznej

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe

- przejazdy awaryjne

- wjazdy awaryjne

- oznakowanie pionowe i poziome

- ogrodzenie drogi ekspresowej

- system zarządzania ruchem

 

Zaawansowanie kontraktu:

Na odcinku Podgórze – Kamień o długości 10,35 km prace prowadzone są od marca 2020 r., a Wykonawca wykonuje roboty z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. Zaawansowanie robót wynosi około 93,0%, a w rozbiciu na branże przedstawia się następująco:

- roboty przygotowawcze i drogowe: 94,1%

- roboty mostowe 111,7%

- roboty branżowe 90,1%

 

Na tym etapie kontraktu wykonywane są warstwy konstrukcyjne oraz bitumiczne, a także roboty brukarskie na drodze ekspresowej S19, drogach poprzecznych oraz na długości około 70% jezdni dodatkowych. Na całej długości trasy głównej Wykonawca prowadzi również roboty wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz plantowania i umacniania rowów oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Trwają prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, w tym wiaduktach, mostach, przejściach dla zwierząt oraz przepustach. Na części obiektów zamontowano już bariery energochłonne, ustawiono balustrady stalowe i rozpoczęto roboty brukarskie.

 

W dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych oraz umocnienie rowów melioracyjnych i cieków. Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. Ponadto, w zakresie urządzeń ochrony środowiska w fazie końcowej jest montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

 

S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ, dł. 7,9 km

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontraktu: 286 403 716,49 zł brutto

Czas na ukończenie: 34 miesiące od daty rozpoczęcia, przy czym do czasu realizacji robót zgodnie z umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. d 15 grudnia do 15 marca).

 

Ważne daty :

- 21.12.2018 r. - data podpisania umowy z wykonawcą:

- 20.12.2018 r. - data podpisania umowy z nadzorem:

- 19.09.2019 r. - data zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków UE

- 18.10.2019 r. - data złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 09.07.2020 r. - data wydania przez wojewodę podkarpackiego decyzji ZRID

- 10.07.2020 r. - data przekazania placu budowy

- 13.07.2020 r. - rozpoczęcie robót

- 21.04.2022 r. - data ukończenia robót wg umowy

- procent upływu czasu: 83,3% (864 dni od podpisania Umowy)

 

Informacja o kontrakcie:

Odcinek drogi ekspresowej S19 leży jest w powiecie: rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień.

 

Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj-buduj co oznacza, że obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania wskazanego odcinka trasy.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej, a także przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. Ponadto, w ramach Inwestycji przewidziana została budowa MOPów oraz Obwodu Utrzymania Drogowego, zlokalizowanego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ.

 

Węzły:

- Kamień – typu WB o kształcie pół karo i pół koniczyny

- Sokołów Małopolski Północ – typu WB o kształcie pół koniczyny z dwoma rondami

 

Obiekty inżynierskie:

- 6 wiaduktów

- 1 przejście dla zwierząt dołem

- 1 przejście dla zwierząt górą

- 2 przepusty o funkcji ekologicznej

 

Miejsca Obsługi Podróżnych:

- MOP Górno Wschód

- MOP Górno Zachód

 

Obwód Utrzymania Drogowego:

- Budynek biurowo – socjalny

- Budynek warsztatowo – garażowy z myjnią

- Parkingi dla pracowników i klientów OUD

- Magazyn soli

- Wiata na sprzęt

- Zbiornik wody p-poż

- Myjnia przejazdowa

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe

- przejazdy awaryjne

- wjazdy awaryjne

- oznakowanie pionowe i poziome

- ogrodzenie drogi ekspresowej

- system zarządzania ruchem

 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów:

- ciągi pieszo – rowerowe

- chodniki i drogi rowerowe

 

Zaawansowanie kontraktu:

Na odcinku Kamień – Sokołów Małopolski o długości 7,9 km prace prowadzone są od lipca 2020 r., a Wykonawca wykonuje roboty z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. Zaawansowanie robót wynosi 69,5%, a w rozbiciu na branże przedstawia się następująco:

- roboty przygotowawcze i drogowe: 73,5%

- roboty mostowe 82,4%

- roboty branżowe 60,8%

- obiekty kubaturowe 24,3%

 

Na tym etapie Kontraktu wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz roboty bitumiczne, a także roboty brukarskie na drodze ekspresowej S19 i drogach poprzecznych. Trwają roboty ziemne na drogach dojazdowych; rozpoczęto budowę warstw konstrukcyjnych. Roboty ziemne na trasie głównej zostały wykonane niemalże w całości. Do chwili obecnej wykonano ponad 720 000 m3 wykopów i ponad 280 000 m3 nasypów drogowych. Ułożone zostało ponad 200 000 m2 podbudowy pomocniczej, 130 000 m2 podbudowy zasadniczej i 130 000 m2 podbudowy z betonu asfaltowego. Na tym etapie budowy, wykonana została 1/3 powierzchni warstwy wiążącej na S19, co stanowi ok. 61 000 m2 i rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.

 

Na całej długości trasy głównej Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz plantowania i umacniania skarp i rowów przydrożnych.

 

Trwają prace budowlane i wykończeniowe na wszystkich obiektach inżynierskich – wiaduktach, przejściach dla zwierząt oraz przepustach, rozpoczęto także roboty brukarskie.

 

W dniu 22.03.2021 r. Wykonawca uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie węzła Sokołów Małopolski Północ, odcinka drogi ekspresowej S19, drogi krajowej DK19 oraz drogi wojewódzkiej DW878 w rejonie węzła wraz z rondami. Ponadto, w dniu 30.04.2021 r. dopuszczone zostały do ruchu wszystkie relacje na węźle z wyjątkiem zjazdowych i wyjazdowych na S19 w kierunku Lublina, natomiast dojazd do miejscowości Wólka Sokołowska i Turza został zapewniony w docelowym układzie skrzyżowań bez wyznaczania objazdów.

 

Zarówno na MOP Górno Wschód, jak i MOP Górno Zachód trwają prace przy budowie konstrukcji budynków sanitariatów oraz roboty zewnętrzne, natomiast na terenie Obwodu Utrzymania Drogowego powstała już konstrukcja budynku warsztatowo – garażowego oraz biurowo – socjalnego.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Kontynuowane są roboty związane z budową systemu odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych oraz umocnienie rowów melioracyjnych i cieków. Prowadzone są prace związane z budową oświetlenia drogowego na terenie MOPów, a także w okolicach węzłów Kamień i Sokołów Małopolski.

 

 

  .