Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Wolne stanowisko urzędnicze – oferta pracy

Opublikowano: 2021-07-23 15:53:52, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

BOGUCHWAŁA.

 

Burmistrz Boguchwały ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim W Boguchwale …………………………………………………………………………………………………………… Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy Urząd Miejski w Boguchwale ul. Suszyckich 33 36-040 Boguchwała

 

Liczba stanowisk pracy: 1 etat I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

1. niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Nieposzlakowana opinia.

5) Wykształcenie co najmniej średnie.

6) Co najmniej dwuletni staż pracy .

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

8) Znajomość: − ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, − ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, − ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, − ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, − ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, − rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, − rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), − ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 

2.dodatkowe:

1) Preferowane wykształcenie wyższe.

2) Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

3) Znajomość obsługi programów księgowych, w szczególności programu finansowoksięgowego SOFTRES.

4) Znajomość obsługi programu Word i Excel.

5) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej.

6) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra i samodzielna organizacja pracy, odpowiedzialność, lojalność i dyspozycyjność.

7) Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

8) Dokładność, samodzielność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Bieżąca obsługa kasy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, tj. m.in. przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypisywanie czeków gotówkowych i ich realizacja, sporządzenie dziennych raportów kasowych z wydatków i dochodów oraz pozostałych operacji gotówkowych prowadzonych w kasie, dbałość o zabezpieczenie pomieszczeń kasy.

2. Ewidencja i rozliczanie stanu druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie ewidencji gwarancji bankowych i weksli (deklaracji wekslowych).

3. Prawidłowe prowadzenie ewidencji dochodów na kasie fiskalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowe wystawianie faktur sprzedaży do paragonów fiskalnych.

4. Kontrola formalno-rachunkowa Raportów kasowych sporządzanych w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na terenie Kompleksu basenów letnich w Boguchwale

5. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność gminy a podlegających ewidencji w Urzędzie Miejskim, w tym kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, rozliczanie inwentaryzacji.

6. Dokonywanie aktualizacji wyceny środków trwałych, naliczenie umorzeń środków trwałych i amortyzacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

7. Terminowe załatwianie spraw w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

8. Przestrzeganie i realizacja procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim.

9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

 

III. Warunki pracy:

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Boguchwale, ul.Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach w poniedziałki od 7.30 do 15.30.

4. Zatrudnienie – 1 wrzesień 2021r.

5. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

6. Budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na II piętrze budynku /brak windy dla osób niepełnosprawnych, sanitariat niedostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/.

 

 

7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

IV.

1. W miesiącu czerwcu 2021 roku poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 % .

 

2. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.

 

V.

1. Wymagane dokumenty:

 

1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3. własnoręcznie podpisany oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy, przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy (ksero/skan całego dokumentu), a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wskazujące datę jego rozpoczęcia,

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

7. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) nieposzlakowanej opinii,

c) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym,

f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej, przez Urząd Miejski w Boguchwale z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała reprezentowany przez Burmistrz Boguchwały, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z dnia 2016.05.04), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą - Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2020, poz.1320 ze zm.)”,

g) stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej.

 

8. podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie o znajomości przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

V.2. Dokumenty dodatkowe: 1. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu, w tym doświadczeniu zawodowym w jednostkach sektora finansów publicznych (np. zaświadczenia, certyfikaty, referencje, zakres czynności i inne dokumenty).

 

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej ” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale (parter), 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 lub wysłać pocztą na wskazany wyżej adres w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku do godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne albo po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. 2. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski. 3. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie o terminie i o miejscu przeprowadzenia testu pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 4. Etapy rekrutacji: a)weryfikacja złożonej przez kandydata dokumentacji; b) rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną.

 

 

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.boguchwala.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych po nawiązaniu z nim stosunku pracy. 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne podlegają zniszczeniu. 8. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali najwyżej ocenieni i ich dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru osobiście odbierają swoje dokumenty aplikacyjne przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Referacie Organizacyjnym. 9. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, o których mowa w ust. 8 nie odebrane w terminie, podlegają zniszczeniu.

 

 Do pobrania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta ds. ksiegowości budżetowej (edytowalna treśc ogłoszenia)  (Plik pdf 0,27 MB)

Kwestionariusz osobowy (Plik doc 0,05 MB)

Oświadczenie (Plik doc 0,07 MB)

Oświadczenie o znajomości przepisów (Plik doc 0,05 MB)

Klauzula informacyjna dla kandydatów (Plik doc 0,1 MB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij