Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Urzędnik w sądzie – oferta pracy

Opublikowano: 2021-04-08 18:04:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

KD-1102-4/21

OGŁOSZENIE Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

I. Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3.

II. Oznaczenie konkursu: Konkurs na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - nr KD-1102-4/21.

III. Liczba wolnych stanowisk pracy - 2 stanowiska.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Czynności biurowe w sekretariacie sądowym, a w szczególności: - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych, - wykonywanie wydanych w sprawach zarządzeń, - protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych, - rozpisywanie sesji, - sporządzanie i wysyłka korespondencji.

V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne: 1. pełna zdolność do czynności prawnych, 2. nieposzlakowana opinia, 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, 5. wykształcenie wyższe, minimum I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 7. bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, 2. umiejętność bezwzrokowego pisania, 3. doświadczenie w pracy biurowej, 4. znajomość obsługi urządzeń biurowych.

VI. Wykaz dokumentów: 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z zaznaczeniem numeru konkursu wraz z danymi kontaktowymi (np. adres e-mail, numer telefonu), 2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie, 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie RODO, 8. oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Wszystkie składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe (zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach, certyfikaty, itp.).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na konkurs organizowany na podstawie ogłoszenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie nr KD-1102-4/21" - drogą pocztową - koperty adresowane do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie (decyduje data stempla pocztowego), bądź osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w skrzynce pocztowej, znajdującej się przy wejściu głównym do budynku, w dni robocze do godz. 15:00.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz.U.2014.400). Kandydaci będą poddani trzyetapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnie z w/w rozporządzeniem.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie: Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 23.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

2

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie, PI. Śreniawitów 3, 35 959 Rzeszów. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, PI. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów; adres e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO, - ustawy z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U.2018.577), - ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2020.1320), - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz.U.2014.400).

Podanie danych w zakresie określonym w w/w aktach prawnych jest obowiązkowe - niepodanie danych skutkuje niedopuszczeniem do konkursu. Podanie dodatkowych danych osobowych, tj. wykraczających poza zakres danych osobowych wymienionych w w/w aktach prawnych, jest w pełni dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty, które na podstawie zawartych umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe.

Kandydat ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych osobowych, - sprostowania swoich danych osobowych, - usunięcia swoich danych osobowych, - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - przenoszenia danych, - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, dane osobowe zawarte w dokumentacji przedstawionej przez kandydatów, którzy nie zostali zrekrutowani, będą przechowywane przez okres 14 dni, zaś w przypadku osób, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnych przyszłych rekrutacji - wynikających z umieszczenia kandydata na liście rezerwowej - okres przetwarzania danych osobowych będzie wydłużony do 1 roku, po czym dane zostaną trwale usunięte.

3

W przypadku, gdy kandydat zostanie zatrudniony, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.2020.164).

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. Informacje inne Informacje dot. zakwalifikowania kandydata do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzania zamieszczane będą na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie: www.rzeszow.so.gov.pl. w zakładce oferty pracy.

Na w/w stronie zamieszczone są również wzory dokumentów, o których mowa w pkt VI 4-8.

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko i nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia na liście rezerwowej - mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3,1 piętro, pok. 145.

Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie zakreślonego terminu.

 

Załączniki do pobrania

oświadczenie - pkt 4.doc

23 KB

oświadczenie - pkt 5.doc

23 KB

oświadczenie - pkt 6.doc

23.5 KB

oświadczenie - pkt 7.doc

29.5 KB

oświadczenie - pkt 8.doc

23.5 KB

 

oświadczenie - pkt 4.doc 23 KB
oświadczenie - pkt 5.doc 23 KB
oświadczenie - pkt 6.doc 23.5 KB
oświadczenie - pkt 7.doc 29.5 KB
oświadczenie - pkt 8.doc 23.5 KB

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij