Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Informatyk - oferta pracy w urzędzie

Opublikowano: 2021-02-18 14:31:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr Rzeszów/21/04

Narodowy  Fundusz Zdrowia - Podkarpacki Oddział Wojewódzki  z siedzibą w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne i informatyczne)oraz minimum  1 rok pracy zawodowej na stanowisku młodszego specjalisty (w tym doświadczenie zawodowe w obszarze  bezpieczeństwa IT); na stanowisku specjalisty minimum3 lata pracy zawodowej (w tym doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa IT).

Wymagania konieczne:

znajomość systemów klasy SIEM i DLP;

znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;

znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

Wymagania pożądane:

znajomość normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001);

znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację i korzystanie z dokumentacji technicznej;

znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego;

posiadanie certyfikatu lub udokumentowana praktyka audytora wewnętrznego SZBI;

umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, zdolność szybkiego uczenia się, umiejętność długofalowego planowania działań, komunikatywność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań, dokładność;

doświadczenie w administrowaniu systemami IT;

praktyczna znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego;

znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego;

znajomość zagadnień związanych z ochroną środowisk teleinformatycznych;

znajomość trendów i bieżących zagrożeń w obszarze IT.

Główne obowiązki:

wdrażanie i nadzór nad implementacją organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa oraz raportowanie stanu bezpieczeństwa;

monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach;

obsługa incydentów i zgłoszeń bezpieczeństwa;

monitorowanie zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego;

współudział w procesie tworzenia planu inwestycyjnego i jego realizacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;

administrowanie systemami KD i CCTV;

udział w zarządzaniu ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji;

współudział we wdrażaniu odpowiednich do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informacyjnego;

udział we wdrażaniu, dokumentowaniu i utrzymywaniu planów ciągłości działania;

udział w procesie opracowania i utrzymywania w aktualnościzapisów stanowiących rozwinięcie Polityki Bezpieczeństwa (procedury, instrukcje, przewodniki);

udział w audytach zgodności z wymaganiami norm ISO27001;

udział w realizacji zadań wynikających z modułów zadaniowych przewidzianych dla stopni alarmowych CRP.

 Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie: druk do pobrania

podpisane: list motywacyjny i CV,

kopie dokumentów potwierdzających wykształceniei kwalifikacjezawodowe,

kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,

podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 04/2021".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.               

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 2 marca 2021r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 04/21 - ZBIiCD”

Informacja o metodach i technikach naboru:

Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.

Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Informacje telefoniczne pod numerem:17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ

w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020.1398 t.j. ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone  w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia  z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ: iod@nfz.gov.pl   

Postępowanie rekrutacyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzone jest zgodnie z art. 107a- 107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.). Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) związane jest z dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne.  

Pani/Pana dane osobowe w przypadku przekazania wizerunku w ofercie pracy, będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO). 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania. 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij