Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Inspektoracie Farmaceutycznym

Opublikowano: 2021-01-20 08:55:40, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

35-205 Rzeszów ul. Warszawska 12a

 

Ogłoszenie nr 73039 / 12.01.2021

 

inspektor farmaceutyczny

Do spraw: nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym w Delegaturze WIF w Przemyślu

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony (np. projektu)

 

Miejsce pracy

37-700 Przemyśl ul. Wodna 13

Ważne do 25 stycznia 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 4000,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

Nadzór i kontrola aptek i innych placówek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi.

Nadzór nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu.

Prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, magister farmacji

Staż pracy co najmniej 5 lat w obszarze związanym z zawodem farmaceuty

Znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego,

Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Znajomość przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego,

Obsługa komputera MS Office: Word, Excel,

prawo jazdy kat. B

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

umiejętność rozwiązywania problemów

komunikatywność

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznania, orientację seksualną czy też jakąkolwoek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Delegatury w Przemyślu. Większość czynności wykonywana jest

w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca w terenie, udział w kontrolach. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe, zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe.

Dodatkowe informacje

 

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. W celu przeszkolenia, pierwsze 2 miesiące pracownik będzie wykonywał pracę w siedzibie WIF w Rzeszowie. Pracownikowi oferujemy: - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 4000,00 zł brutto - dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - "trzynaste wynagrodzenie", - możliwość korzystania z funduszu socjalnego. Kandydat wyłoniony do zatrudnienia, będzie zobowiązany złożyć przed zawarciem umowy o pracę - zgodnie z art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW oraz informacje o których mowa w art. 114a ust. 2 i 6. Odmowa złożenia oświadczenia i informacji stanowić będzie podstawę do odmowy nawiązania stosunku pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 86 20 545.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 

Rekrutacja składa się z 3 etapów:

- zapoznanie sie przez komisję kwalifikacyjną z przedstawionymi ofertami,

- pisemny egzamin sprawdzajacy wiedzę z zakresu wymagań niezbędnych i dodatkowych z ogłoszenia,

- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w sprawdzianie pisemnym.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-15

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Aplikuj do 25 stycznia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73039"

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

35-205 Rzeszów

ul. Warszawska 12 a

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 86 20 545

lub mailowego na adres: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

 

Dokumenty należy złożyć do: 25.01.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 12a, tel. 17 86 20 545

Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie , ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 86 20 545, e_mail iod@rzeszow.wif.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą przekazywane

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij