Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2021-01-19 16:46:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-O-K.2110.1.2021

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie geodezyjne i co najmniej 3- letni staż pracy lub wyższe (wykształcenie średnie geodezyjne nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego geodezyjnego),

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo geodezyjne i kartograficzne,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych (EWOPIS, EWMAPA),

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel,),

- wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacja werbalna i pisemna, pozytywne podejście do klienta, odporność na stres.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- koordynacja działań w zakresie Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP),

- bieżąca obsługa klientów,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG,

- weryfikacja i przyjmowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych,

- uwierzytelnianie dokumentów do tworzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

- przeprowadzanie narad koordynacyjnych z zakresu sytuowania sieci uzbrojenia terenu,

- prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem potrzeb miasta w zakresie spraw geodezyjnych,

- koordynacja i zlecanie opracowań geodezyjnych oraz nadzór nad ich wykonaniem,

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i narzędzi informatycznych.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty: - życiorys (CV), - list motywacyjny, - kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia), - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35064 Rzeszów, 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa. 4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń. 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona, e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 Do pobrania

Załączniki:

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij