Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Urzędnik w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

Opublikowano: 2020-11-26 09:31:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

35-001 Rzeszów Piłsudskiego 38

 

Ogłoszenie nr 71569 / 26.11.2020

specjalista

Do spraw: gospodarowania majątkiem i zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

Rzeszów, Piłsudskiego 38

Ważne do 3 grudnia 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

prowadzenie spraw związanych z oceną przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania

prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, oddaniem w najem lub dzierżawę, nieodpłatnym przekazaniem, darowizną zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

przygotowywanie oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku Regionalnej Dyrekcji

prowadzenie ewidencji, aktualizacji, rejestracji środków trwałych i wyposażenia

przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi, w celu zagwarantowania prawidłowego wydatkowania środków publicznych

Kogo poszukujemy

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe profilowane (prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne)

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z realizacją zamówień publicznych lub/i na stanowisku związanym z gospodarowaniem nieruchomościami lub/i zarządzaniem majątkiem doświadczenie w administracji publicznej

znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw

bardzo dobra organizacja pracy własnej

rzetelność i terminowość

samodzielne doskonalenie zawodowe

identyfikacja z misją urzędu

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,

przeszkolenie z inwentaryzacji

umiejętność obsługi programów dotyczących ewidencji majątku

prawo jazdy kategorii B

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 

praca administracyjno - biurowa,

praca przy monitorze ekranowym,

krajowe wyjazdy służbowe

kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

selekcja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

test wiedzy -  jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób,

rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dot. przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dot. przeszkolenia z zakresu inwentaryzacji

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 

Aplikuj

do 3 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71569"

na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. Piłsudskiego 38,

35-001 Rzeszów

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 17 7850044

 

Dokumenty należy złożyć do: 03.12.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl;

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij