Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Urzędnik cywilny w straży pożarnej

Opublikowano: 2020-11-16 10:29:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 4

 

Ogłoszenie nr 71179 / 14.11.2020

starszy specjalista Wydział Finansów

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

Rzeszów

ul. Mochnackiego 4

Ważne do 20 listopada 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

prowadzi rejestr wpływających faktur, rachunków, not obciążeniowych, obsługuje elektroniczny obieg dokumentów w tym zakresie

wykonuje funkcję kasjera, prowadzi ewidencję gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,

dekretuje i księguje dowody księgowe dotyczących działalności socjalnej,

dekretuje i księguje operacje dot. realizowanych projektów z udziałem środków UE,

księguje faktury dotyczące kosztów budżetowych i generuje przelewy,

sporządza przelewy dotyczące działalności socjalnej, pozabudżetowej oraz odprowadza terminowo dochody budżetowe,

 

Wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe II stopnia

Staż pracy w komórkach księgowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe)

znajomość klasyfikacji budżetowej dla operacji finansowych w jednostkach budżetowych,

znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,

umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,

umiejętność analitycznego myślenia

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,

samodzielność w realizacji zadań.

 

Co oferujemy

Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

długotrwała pozycja siedząca,

narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,

współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

praca na 3 piętrze,

praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,

brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

 

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w KW PSP w Rzeszowie” lub przesłać drogą pocztową.

Liczy się data nadania dokumentów w placówce pocztowej.

Załącznik (Wzór):

·  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów, ogłoszonego 16 listopada 2020 r.1), przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

...................................                                                                       …………………….…………......................

      (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

OBJAŚNIENIA.

 

1) wskazać o jakie dane osobowe chodzi.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

rozmowa kwalifikacyjna w zakresie znajomości przepisów wyszczególnionych w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych oraz w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego;

Przewidywany czas zastępstwa do:

2022-03-31

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Aplikuj

do 20 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,

przy ul. Mochnackiego 4.

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

tel. 17 74 70 238; 695 180 223;

 

Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4; mail: biuro@podkarpacie.straz.pl.

2.      W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

3.      Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

4.      Odbiorcą Pana(i) danych osobowych są ……brak.…………………………………………………………………

5.      Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.4)

6.      Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska); natomiast w celu prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w JRWA dla jednostek organizacyjnych PSP.

7.        Pana(i) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO– w związku z naborem do pracy w PSP.

8.        Pana(i) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

9.        Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606 950 000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.  Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy1) . Jest / nie jest Pan(i) zobowiązany(a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.  Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 OBJAŚNIENIA.

1) niepotrzebne skreślić

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij