Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w Miejskim Zarządzie Dróg

Opublikowano: 2020-11-13 19:19:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

podinspektor ds. urządzeń aktywnych w Dziale Sterowania Ruchem

w Centrum Systemu Obszarowego Sterowania

Ruchem Drogowym

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne na kierunku informatycznym

- staż pracy – 2 lata pracy na stanowisku informatyka,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,

- znajomość środowiska Windows(7/8/10),

- znajomość MS SQL Serwer 2008 lub wyższe,

- umiejętność konstruowania zapytań SQL oraz tworzenia procedur i funkcji w MS SQL Serwer 2008 i wyższe,

- doświadczenie z wdrożeniem środowiska obiegu dokumentów,

- znajomość technologii LAN, WAN, sieci światłowodowe,

- doświadczenie w analizie dzienników zdarzeń przydzielonych systemów,

- znajomość praktyczna w konstruowaniu rozwiązań skryptowych w PowerShell,

- doświadczenie w administracji platformą systemową Windows Serwer 2012 lub wyżej,

- znajomość zagadnień sieciowych: Cisco, VPN, Mikrotik (zarządzanie z linii komend),

- umiejętność tworzenia i konfiguracji maszyn wirtualnych w środowisku vCenter i HyperV,

- certyfikacja Windows Serwer mile widziana,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać dokumentację techniczną,

- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w środowisku rozproszonym, zdolność szybkiego uczenia się, odpowiedzialność, kreatywność,

- prawo jazdy kategorii B.

- zaawansowana znajomość pakietu biurowego (MS Office: Word, Excel, Access, Power Point, Outlook),

- doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań związanych z systemami ITS będzie dodatkowym atutem,

- doświadczenie w pracy w urzędzie (jednostkach budżetowych) przy wykonywaniu podobnych czynności: mile widziane.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad zadaniami informatycznymi realizowanymi przez dział Sterowania Ruchem, w ramach wdrożonego systemu ITS, w szczególności:

- zarzadzanie serwerami, routerami, switchami systemu ITS,

- zarzadzanie programami dostarczonymi w ramach systemu ITS,

- zapewnienie prawidłowego działania sprzętu oraz specjalistycznych programów i aplikacji implementowanych w ramach systemu ITS,

- opracowywanie pod względem informatycznym koncepcji i projektów w zakresie rozwiązań dotyczących wymiany danych między podsystemami ITS,

- planowanie rozwiązań dotyczących optymalizacji połączeń pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi systemu ITS oraz integracji systemów i ich rozbudowy,

- wprowadzanie nowych funkcjonalności w systemie ITS,

- udział w pracach zespołów projektowych i zespołach odbierających dokumentacje projektowe w zakresie opracowywania potrzeb informatycznych niezbędnych dla dalszego rozwoju ITS,

- zlecanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz przeglądów technicznych, serwisowych urządzeń i sprzętu oraz oprogramowania działającego w ramach ITS,

- zarządzanie przy współpracy z działem Informatyki aplikacjami związanymi z działaniem serwisu internetowego: mzd.erzeszow.pl oraz rozbudowa tego portalu o nowe składniki,

- planowanie przyszłych zakupów sprzętowych i oprogramowania w celu zapewnienia optymalizacji zadań realizowanych przez Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,

- współpraca z firmami zewnętrznymi zakresie zapewnienia prawidłowości działania użytkowanego oprogramowania i aplikacji,

- nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych będących w dyspozycji i użytkowaniu działu Sterowania Ruchem,

- opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań, w tym rozbudowa, modernizacja systemów telepatycznych użytkowanych w systemie ITS,

- współpraca przy planowaniu, ewidencjonowaniu i zarzadzaniu siecią teletechniczną znajdującą się w pasie drogowym,

- prowadzenie korespondencji i ewidencja dokumentacji związanej z pracą na powierzonym stanowisku zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, w przypadku posiadania przez kandydata doświadczenia zawodowego,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepełnosprawności,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Sterowania Ruchem”, w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.um.erzeszow.pl) oraz na tablicy informacyjnej MZD w Rzeszowie w budynku przy ul. Targowej 1 (VI piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Targowa 1, 35-064 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

3. W przypadku wygrania naboru Pani/Pana dokumenty zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to także ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone; W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych – 5 lat;

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach art. 17 RODO.

5. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7. Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

8. Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń MZD w Rzeszowie.

 

Do pobrania

Załączniki:

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij