Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w Dyrekcji Dróg (urzędnik)

Opublikowano: 2020-11-13 11:00:03, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

35-959 Rzeszów ul. Legionów 20

 

Ogłoszenie nr 71101 / 13.11.2020

Specjalista

Do spraw: utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

#administracja publiczna #transport drogowy

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy ul. Rejtana 8a 35-959 Rzeszów

Ważne do 23 listopada 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania, w tym organizuje, koordynuje oraz nadzoruje prace związane z opracowywaniem dokumentów systemowych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO/IEC17025 i polityki jakości GDDKiA,

Zarządza auditami wewnętrznymi w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym, organizuje przeglądy zarządzania w celu sprawdzenia spójności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania, jego zgodności z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025 oraz możliwości doskonalenia

Organizuje i przeprowadza działania korygujące i doskonalące w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym oraz przeprowadza analizy ryzyka w stosunku do systemu zarządzania i działalności laboratorium

Udziela merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego,

Inicjuje działania mające na celu przeprowadzanie szkoleń pracowników Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025, w tym planuje i organizuje szkolenia

Współpracuje z Naczelnikiem Wydziału w celu bieżącego monitorowania zagrożeń w zakresie systemu zarządzania jakością w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym

Przygotowuje Laboratorium do oceny jednostki akredytującej

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku

prawo jazdy kat. B,

znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025,

znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań,

umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,

Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe)

posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,

umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,

 

Pracownikom oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- trzynaste wynagrodzenie,

- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,

- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane

z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie

w preferencyjnej cenie,

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-  Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

-  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,

-  wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,

-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

rozmowa kwalifikacyjna,

- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy

- rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 23 listopada 2020

na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

lub pocztą elektroniczną na adres rzeszow.rekrutacja@gddkia.gov.pl

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

(17) 85-340-71 nr wew.260.

 

Dokumenty należy złożyć do: 23.11.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

 

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

 

3)   podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

 

4)   administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

 

5)   zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

 

6)   podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;

 

7)   posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 

8)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 

9)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

 

10) z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

Do pobrania

Wzory oświadczeń

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij