Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Oferta pracy dla urzędnika

Opublikowano: 2020-11-05 18:27:02, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JASŁO.

 

Ogłoszenie nr 1300-OP.BIP.110.9.2020 z dnia 30.10.2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

Dyrektor Oddziału Regionalnego

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ogólnych

w PT KRUS w Jaśle

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle ul. Mickiewicza 4a, 38-200 Jasło

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- opracowywanie odpowiedzi na odwołania od decyzji Prezesa oraz występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym,

- analiza odwołań pod kątem ich zasadności i w zależności od oceny, kierowanie spraw do Sądu lub do ponownego rozpatrzenia przez Oddział,

- załatwianie wszelkiej korespondencji w sprawach dotyczących odwołań od decyzji Prezesa KRUS, rejestrowanie odwołań i załatwianie ich wg właściwości rzeczowej i miejscowej,

- przekazywanie dokumentacji wraz z odwołaniem i odpowiedzią na odwołanie do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu,

- pełnienie obowiązków pełnomocnika KRUS O/R w Rzeszowie w postępowaniu przed sądami właściwymi dla rozpatrywania spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników z terenu właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Krośnie oraz innych sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania strony odwołującej się,

- reprezentowanie KRUS w sądach poprzez przedkładanie stosownych pism procesowych, uczestniczenie w postępowaniach sądowych, obrona stanowiska KRUS i udzielanie wyjaśnień w toku rozprawy oraz sporządzanie informacji o podjętych wyrokach,

- sporządzanie pism procesowych w sprawach toczących się z odwołań od decyzji Prezesa KRUS,

- współpraca z Lekarzem Regionalnym Inspektorem Orzecznictwa Lekarskiego – koordynatorem, w zakresie terminowego sporządzania opinii do opinii lekarzy biegłych sądowych w przypadku odwołań od decyzji KRUS, w celu dalszego ich wykorzystania w postępowaniu sądowym,

- opiniowanie orzeczeń sądowych pod kątem zasadności ich zaskarżenia,

- współpraca z sądami w zakresie przekazywania wszelkich wyjaśnień oraz interpretacji przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników otrzymywanych z Centrali KRUS,

- współpraca z Placówkami Terenowymi w zakresie odwołań od decyzji KRUS,

- w zakresie odwołań od decyzji w sprawach z ubezpieczenia społecznego rolników bezwzględne przestrzeganie postanowień zawartych w Zarządzeniach Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- prowadzenie rejestru odwołań oraz wykonywanie innych czynności związanych z postępowaniem odwoławczym,

- współdziałanie z organami samorządowymi i administracji rządowej, organizacjami zawodowymi i społecznymi rolników oraz mass mediami z terenu działania placówki terenowej, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

 

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy.

 

Wykształcenie:

- poziom: średnie lub wyższe

- kierunek: preferowane prawnicze, administracyjne

 

Wymagania konieczne:

- co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

- znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,

- znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość ustawy Kodeks postępowania cywilnego,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,

- umiejętność sporządzania pism i notatek,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- komunikatywność,

- prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.

 

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,

- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu,

- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

- spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy należy udokumentować np.: kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Termin składania dokumentów: 13.11.2020 r.

 

Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy – ogłoszenie numer 1300-OP.BIP.110.9.2020

Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

 

Miejsce składania dokumentów:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 103

ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-867-34-25 lub adresem e-mail : rzeszow@krus.gov.pl

 

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 

Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

 

Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

Wynik naboru jest jednocześnie informacją dla pozostałych kandydatów biorących udział w procesie naboru o niezakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze.

 

Kandydaci mają prawo uzupełnić swoją ofertę pracy wyłącznie w terminie składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w oddziałach regionalnych Kasy

 

1. Administrator danych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa,

którą reprezentuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, adres Oddziału: ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl,

poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

3. Cele przetwarzania danych

przeprowadzenia aktualnego naboru

4. Podstawa przetwarzania danych

a) konieczność zbierania danych osobowych w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

- ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- innych przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

jeżeli w dokumentach zawarte są złożone dodatkowo szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

5. Prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nie dotyczy

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe kandydatów na pracowników Kasy mogą byd przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa; dane osobowe mogą byd przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania; dane

osobowe w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania będą udostępniane za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej

7. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

8. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe

oferta pracy wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi będzie przechowywana przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru. Dane osobowe wymagane przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników będą przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kancelaryjnym w Kasie oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

a) żądania dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, g) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych, to jest prawo otrzymania od Kasy Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te dane do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

10. Z czego wynika konieczność podania danych osobowych oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich

Przepisy prawa wskazane w rubryce 4, podanie danych nie jest obowiązkowe

podania

11. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Brak możliwości udziału w naborze

12. Czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podawania decyzji, w tym profilowania

Nie

 

 

Wzory dokumentów dla potrzeb naboru

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik pdf)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik Word)


Dodatkowe wzory oświadczeń

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik pdf)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik Word)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik pdf)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik Word)

 

Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik pdf)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik Word)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij