Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Urzędzie Wojewódzkim

Opublikowano: 2020-10-21 08:59:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

 

Ogłoszenie nr 70159 / 21.10.2020

inspektor wojewódzki

Do spraw: nadzoru i kontroli działalności geodezyjnej w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (GK/I/3)

Miejsce pracy

Rzeszów

ul. Grunwaldzka 15

Ważne do 2 listopada 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

- prowadzi postępowania administracyjne związane z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem wojewódzkiego i powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,

- uczestniczy w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,

przeprowadza kontrole działań administracji geodezyjnej i kartograficznej w celu stwierdzenia zgodności ich pracy z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innymi rozporządzeniami wykonawczymi oraz sprawowania nad nimi nadzoru,

- rozpatruje skargi i wnioski stron,

- prowadzi postępowania administracyjne związane ze sporządzaniem wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w celu zapewnienia nadzoru i właściwego stosowania przepisów tej ustawy,

- przeprowadza kontrole w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w celu stwierdzenia zgodności wykonywanych przez nie prac z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i posiadania wymaganych uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

 

Wymagania niezbędne)

- wykształcenie: wyższe geodezyjne

- doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej - powyżej 3 lat

- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

- znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych (rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków), o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny,

- znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

- umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe)

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

- pozostałe zakresy uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii,

- znajomość programu EwMapa.

 

Co oferujemy

- Indywidualny rozkład czasu pracy

- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

- Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

- Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

- Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • wyjazdy w teren w celu dokonywania kontroli,

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń). Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z pozostałych wymagań niezbędnych i dodatkowych. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 700 zł Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

Dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej (rodzaj i długość),

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dokumenty dodatkowe

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie pozostałych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe w administracji publicznej.

 

Aplikuj do 2 listopada 2020 na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3)    podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych    w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie);

6)    przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

c)     ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7)    Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8)    Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij