Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: 2020-10-16 13:07:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie nr 70081 / 15.10.2020

Aplikant

Do spraw: kontroli w zakresie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

Obszar Sekcji Południowo-Wschodniej – Rzeszów

Ważne do 26 października 2020 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Uczestniczy w zorganizowanym kursie specjalistycznym, przygotowującym do wykonywania zadań inspektora transportu drogowego w zakresie elektronicznego poboru opłat;

Odbywa praktyki przygotowującej do wykonywania zadań inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat;

Zdaje egzamin potwierdzający odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat.

Kogo poszukujemy

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie – po zdanym egzaminie maturalnym;

Ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa wcześniej;

Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym;

Prawo jazdy kategorii B;

Nienaganna opinia;

Umiejętność obsługi komputera MS Office;

Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego;

Znajomość ustawy o drogach publicznych;

Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE lub rosyjski);

Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E;

Znajomość ustawy o transporcie drogowym;

Znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym;

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

Znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej;

Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków;

Umiejętność stosowania prawa w praktyce;

Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce;

Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

 

Co oferujemy

-stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;

-regularnie wypłacane wynagrodzenie;

-dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

-łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;

-nagrody – w zależności od wyników pracy;

-różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;

możliwość rozwoju zawodowego;

-wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

-pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

 

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany  nie jest dostoswany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami GITD. Praca na wysokości do 3 metrów. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym I stopnia dla Służby Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego.

Po okresie trzymiesięcznego kursu specjalistycznego I stopnia  dla kandydatów na młodszego kontrolera ruchu drogowego pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia upoważnia do zatrudnienia na stanowisku młodszego kontrolera ruchu drogowego.

Kurs specjalistyczny I stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 3 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na początku grudnia bieżącego roku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu i trwają ok. 2 miesięcy (koszt wyżywienia i zakwaterowania w tym okresie pokrywa GITD).

Praktyka zawodowa trwa ok. 1 miesiąca i jest to praca w terenie na obszarze działania właściwej delegatury.

Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny I stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

 

Dodatkowe informacje

Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w obszarze lokalizacji przyszłego wykonywania pracy.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

 

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/

 

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

-weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

-weryfikacja wiedzy (możliwość przeprowadzenia testów wiedzy on-line);

-weryfikacja umiejętności;

-rozmowa kwalifikacyjna (w formie tradycyjnej lub on-line).

 

Dokumenty niezbędne

CV

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o ukończeniu 25 lat do 15 lutego 2021 r.;

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B;

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E.

 

Aplikuj do 26 października 2020

na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 

Z dopiskiem na kopercie i w CV: BDG.110.73.2020.1422

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: rekrutacja@gitd.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 26.10.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:

https://bip.gitd.gov.pl/praca/oferty-pracy/dane-osobowe-klauzula-informacyjna/

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij